Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 55 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Вторник, 22 Септември 2020 08:00

22ри септември

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА
Понеделник, 21 Септември 2020 11:24

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 21.09.2020г.  - тук

 
ЗАПОВЕДИ ЗА СПЕЧЕЛЕНИ ТЪРГОВЕ ОТ 08.09.2020 Г.
Петък, 18 Септември 2020 15:49

ЗАПОВЕД

 

 

№РД-15-683/17.09.2020 г., гр. Драгоман

            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 08.09.2020г. назначена със Заповед № РД-15-584/10.08.2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

         Кирил Иванов, адрес: гр. София, за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3+3 /три плюс три/ години на земеделски имоти в землището на с. Летница, а именно:

 

- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.342 (четири три четири осем четири точка едно девет точка три четири две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес: с. Летница, местност: Бяла Поляна; Площ: 6146 (шест хиляди сто четирдесет и шест) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000342 (нула нула нула три четири две).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.367 (четири три четири осем четири точка едно девет точка три шест седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18- 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно измемение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземелния имот: с. Летница, местност: ПОД СЕЛО; Площ: 4812 (четири хиляди осемстотин и дванадесет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000367 (нула нула нула три шест седем).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.27.220 (четири три четири осем четири точка две седем точка две две нула) по кадастралната карта и кадастарлните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: Ясен; Площ: 5745 (пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 9 (девет); Номер по предходен план: 000220 (нула нула нула две две нула).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.27.230 (четири три четири осем четири точка две седем точка две три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ПОД СЕЛО; Площ: 3977 (три хиляди деветстоти седемдесет и седем) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер на предходен план: 000230 (нула нула нула две три нула).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.349 ( четири три четири осем четири точка едно девет точка три четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: БЯЛА ПОЛЯНА; Площ: 1405 (хиляда четиристотин и пет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория: 6 (шест); Номер на предходен план: 000349 (нула нула нула три четири девет).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.21.203 (четири три четири осем четири точка две едно точка две нула три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ШУМЛЯК; Площ: 4717 ( четири хиляди седемстотин и седемнадест) кв. м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята 6 (шест); Номер по предходен план: 000203 (нула нула нула две нула три).

продължава>
 
Съобщение от ЧЕЗ Разпределение България
Петък, 18 Септември 2020 15:32

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Драгоман за периода 21 септември – 25 септември 2020 г, включително:

На 24.09.2020 г. /10:01 - 16:16 ч./ - Беренде, Общ. Драгоман:  Къща, Вила

На 25.09.2020 г. /09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Драгоил:   М.Крива Бара / Кв.12 , Местн.Локва Пи-025022

На 25.09.2020 г. /09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Драгоман, НУРТС България ЕАД , ДП РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ

На 25.09.2020 г. /09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Калотина:   Втора 1, Гкпп Калотина , Калотина , Първа 17,    Границата

На 25.09.2020 г. /09:46 - 16:16 ч.; 09:46 - 10:46 ч.; 15:00 - 16:16 ч./ - Чорул:   УПИ-ІХ-130, Кв.18

 
ЗАПОВЕД
Петък, 18 Септември 2020 15:28
З А П О В Е Д
№ РД-15-685/18.09.2020 година
Гр. Драгоман
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 27, т.1 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските имоти на територията на община Драгоман
 
З А Б Р А Н Я В А М:
 
            Поливането и миенето с питейна вода на улици, площади, дворове, градини, паркове, зелени площи и МПС на територията на община Драгоман, считано от 18.09.2020 година поради настъпило продължително засушаване и липсата на достатъчно количество вода необходимо за битовите нужди на населението.
            За неспазване на горецитираните разпоредби на основание чл. 61, ал. 6 от Наредба №1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване на общинските имоти на територията на община Драгоман, следва налагането на глоба в размер от 50 лв. до 250 лв.
 
           
 
АНДРЕЙ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>