Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Община Драгоман
ТУРНИР НА МАЛКИ ВРАТИ ЗА ДЕЦА
Сряда, 15 Ноември 2017 15:46

Futbol1

На  18.11.2017 год. от 10:00 часа ще се проведе  турнир на малки врати за деца в Спортна зала Драгоман. Участие ще вземат децата от ФК „Драгоман“, ФК „Петърч“, ФК „Божурище“ и ФК „Годеч“.

Турнирът се организира от Спортна зала Драгоман под егидата на Община Драгоман.

Предвидени са отборни и индивидуални награди, а емоцията е гарантирана.

Вход свободен.

 
Съобщение
Сряда, 15 Ноември 2017 09:55

1SKM C224e D17111510000 0001

 
Общинска администрация Драгоман обявява следните свободни работни позиции :
Сряда, 15 Ноември 2017 09:50
1.   Длъжност: Старши експерт  „Труд и работна заплата, Управление на човешките ресурси и Безопасност и здраве при работа”
Преки задължения
 1. Изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси и организира тяхното изпълнение;
 2. Участва в  разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и тяхната актуализация;
 3. Организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. Изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. Организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. Осигурява техническа и логистична подкрепа, както и  методическа помощ при прилагане на нормативната уредба за управлението на човешките ресурси в общинската администрация;
 7. Разнася своевременно в трудовите книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията.
 8. Изготвя и съхранява  книгата за извънреден труд и регистъра на сключените трудови договори.
 9. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на  законодателството  и за изпълнението на  задължението на работниците,води инструктажни книги,подава декларация по чл.15 ЗБУТ, представлява работодателя пред  контролните органи на Инспекция по труда.
 10. Изготвя УП-1 при пенсиониране на работници и служители от общинската администрация и звената към нея.
 11. разработва  и предлага  за одобрение щатните и длъжностните разписания  на ОА и звената към нея ;
 12. извършва вписвания в  ЕИСЧУРДА и ИИСДА.
 13. организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони.
 
 1. Изготвя формулярите за оценка на трудовото изпълнение на служителите в администрацията.
 1. изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 (две) години.
Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис и Интернет .
 
2.  Длъжност: Главен специалист „Туристически информационен център”
Преки задължения
1.  Организира мероприятия, свързани с туристическите дейности  в района;
2. Реклама и маркетинг на туристическите дестинации в общината в районен, национален и международен мащаб,участие в туристически борси;
3. Подготовка и практическа реализация на туристически пакети – екотуризъм, поклонически и културен туризъм и др.;
4. Презентации /филмови, устни и пр./ пред организирани туристически групи и индивидуални туристически посещения;
5. Активни връзки с туристически агенции и туроператори за увеличаване туристическия поток в общината;
6. Организиране на походи, посещения на туристически и културно-исторически обекти;
7. Екскурзоводство, напътствия, полезни съвети, указания, съпровождане на туристи до желани за посещения обекти;
8. Активност в привличането на български и чуждестранни туристи и по-дългото им пребиваване в нашия район;
9. Поддръжка и постоянна актуализация на туристическия сайт, редовни публикации и информации във местни, регионални, национални и международни медии.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 1. 1.Образование : средно
 2. 2.Професионален опит -2 год.
 
 
 
Заявления и автобиографична справка се приемат  на гише „Деловодство“ в Общинска администрация, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2  всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.
 
Съобщение
Сряда, 15 Ноември 2017 08:25

Знаете ли, че на 16 ноември 2017 год., ще се отбележи Международния ден без тютюнопушене. От години през третия четвъртък на ноември се отбелязва Международния ден без тютюнопушене.

Продължава

 
Покана за проектобюджет 2018
Сряда, 15 Ноември 2017 08:32
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман, кметът на Община Драгоман кани заинтересованите лица – синдикати, бизнес организации, неправителствени организации и гражданите за обсъждане  проекто - бюджета на Община Драгоман за 2018 година.
Дата на провеждане на обсъждането: 30 ноември 2017 година (четвъртък) от 10.00 часа
Място на провеждане на обсъждането: заседателната зала на община Драгоман, ул.„Захари Стоянов” № 26
Дневен ред на обсъждането:

1.  Запознаване на присъстващите с основни показатели на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2018 г.
2.  Обсъждане на проекта на бюджета на Община Драгоман за 2018 година.
 
Правила за участие в публичното обсъждане:

1. Докладва се проекта на общински бюджет  по функции и дейности.
2. На участниците в обсъждането се дава възможност за предложения и изказвания.
3. Докладват се постъпилите становища и предложения по реда на т.7 от Приложение №1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Драгоман.
4. За провеждането на публичното обсъждане се съставя протокол, в който се отразяват:
4.1. Датата, мястото и часа на провеждане на обсъждането.
4.2. Докладваният проект за бюджет.
4.3. Направените предложения и становища.
5. Протоколът от проведеното обсъждане  е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общински съвет Драгоман.

Мнения и предложения могат да се входират в деловодството на Община Драгоман ул.„Захари Стоянов” № 26 от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в работни дни най-късно до 28.11.2017г.
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>