Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 165 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Категоризация на туристическите обекти
Сряда, 05 Август 2020 14:08

НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ЗА РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, КАКТО И ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СТАИ ЗА ГОСТИ И АПАРТАМЕНТИ ЗА ГОСТИ

 

1. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА  МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т.1 и 2 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


2. КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Необходими документи:

1.Заявление по образец;

2.Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

4. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

5. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3;

Място за подаване на документите – ЦАО - ет.1 гише "Административно и деловодно обслужване"

Такси: Съгласно  чл. 2, ал. 1 т. 4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за Туризма .

Такси се заплащат на касата в сградата на община Драгоман или по банков път

BIC: STSABGSF

IBAN: BG30 STSA 9300 8497 6603 00

Код плащане : 448007

 

Тарифа  за таксите по ЗТ

Образец на заявление


продължава>
 
З А П О В Е Д № РД-15-573/ 05.08.2020 г. противоепидемични мерки от 05 август 2020 г. до 31 август 2020 г.
Сряда, 05 Август 2020 08:40

З А П О В Е Д

№ РД-15-573/ 05.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния и във връзка с връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. и Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Драгоман, считано от 05 август 2020 г. до 31 август 2020 г.:

1.  Преустановяват се присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)  присъствието на деца, на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при спазване на условията на т.16.

продължава>
 
Съобщение
Вторник, 04 Август 2020 15:22

Във връзка с обществения отзвук, възникнал в резултат на въвеждането на изискванията за отчитане на продажби чрез софтуер за управление на продажби в търговските обекти (СУПТО) и множеството сигнали за увеличаване на административната тежест и разходите за бизнеса, които тези изисквания създават, особено в условията на пандемията от COVID-19, която постави редица предизвикателства пред икономическите оператори, към настоящия момент се подготвят промени в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за отмяна на изискванията за СУПТО. След влизането в сила на промените в ЗДДС. Министерството на финансите има готовност да приведе Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, в съответствие с него и да отмени въведените технически и други изисквания по отношение на СУПТО.

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Вторник, 04 Август 2020 13:46

  Община Драгоман, във връзка с чл.26 от АПК и чл. 131 от ЗУТ Ви уведомява, че е изработен ПУП -  Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ в обхвата на УПИ II – „ За комплексно обществено, жилищно строителство, магазини и паркинг“ от кв. 53 по плана на гр. Драгоман- ЦГЧ, община Драгоман.

  В 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания до кмета на общината.

 

Дирекция „Териториално и селищно устройство и общински дейности


Графичен файл

 
Група доброволци отделиха от времето си през неделния ден за да почистят двора на Маломаловския манастир „Свети Николай Чудотворец“
Вторник, 04 Август 2020 10:52

2

Организатор на доброволческия акт бе Венцислава Миланова, която заедно с група приятели, взеха присърце каузата за облагородяването на манастира. Направиха мястото около храма по-достъпно.

Община Драгоман подпомогна младите ентусиасти с извозването на събраните отпадъци.

След близо 2 годишни усилия от страна на община Драгоман, с подкрепата на Софийска Света Митрополия и професионалната помощ на нотариус, най – сетне Маломаловският манастир „Св. Николай Чудотворец“ се сдоби с дългоочаквания нотариален акт. Това ще позволи манастирът да кандидатства с проект по Мярка 7.6 на ДФ „Земеделие“, който вече е разработен, както в частта за ремонтни и реставрационни дейности на църквата, така и за възстановяване и обновление на стопанската/жилищна сграда в манастирската Света обител.

1

Примерът, който ни дават тези млади доброволци е похвален. Ние осъзнаваме нуждата от важността на действията на доброволците и мисията им да помагат. Надяваме се, че все по-често ще ставаме свидетели и участници в подобни прояви.

3

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>