Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 186 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
Съобщение
Понеделник, 23 Ноември 2020 14:40

Протокол

 

от

 

проведено на 23.11.2020 г. заседание на Общински щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на корона вирус (COVID-19)

 

Днес, 23.11.2020, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и драстичното покачване на заболеваемостта на територията на община Драгоман, се свика извънредно заседание на Общински щаб на община Драгоман за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на корона вирус инфекция, сформиран със Заповед № РД-15-787/29.10.2020 г.

 

Членовете на щаба бяха оповестени в 09.30 ч. и се събраха онлайн за провеждане на извънредно заседание, което протече в следния ред:

 

1.Запознаване, оценка и преглед на ситуацията относно разпространението на инфекцията на територията на община Драгоман;

2.Информация от общо практикуващите лекари относно заболеваемостта на територията на общината;

3.Обсъждане на ситуацията в ДЯ „ Здравец“- гр. Драгоман и ДГ „ Радост“- гр. Драгоман

4.Други – предложения и въпроси за обсъждане;

 

продължава>
 
Заповед № РД-15-844/23.11.2020 г. на кмета на община Драгоман за преустановяване дейността на ДЯ " Здравец"- гр. Драгоман за периода 24.11.2020-06.12.2020 г.
Понеделник, 23 Ноември 2020 14:38

З А П О В Е Д

№ РД-15-844/23.11.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с подадена информация от РЗИ- София област за карантинирани контактни лица и лице, диагностицирано с COVID-19 от персонала на ДЯ „ Здравец“- гр. Драгоман, както и на основание предложение за спешни мерки от заседание на Общински щаб на община Драгоман за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на корона вирус инфекция, проведено на 23.11.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Преустановявам дейността на ДЯ „ Здравец“ - гр. Драгоман, считано от 24.11.2020 г. до 06.12.2020 г.

2.Да бъде извършена пълна дезинфекция на сградата на ДЯ „ Здравец“- гр. Драгоман.

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА
Понеделник, 23 Ноември 2020 10:36

Свободни работни места в ДБТ Сливница към 23.11.2020г. - тук

 
ОБЯВЛЕНИЕ
Понеделник, 23 Ноември 2020 09:28

ОТНОСНО: длъжност главен счетоводител в Общинска администрация Драгоман.

 

ДЛЪЖНОСТ: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ В ДИРЕКЦИЯ „ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Вид правоотношение: трудово

Преки задължения

1.Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово – счетоводна дейност на общината.

2.Подпомага ръководството на общината при осъществяване на неговите правомощия във финансово – счетоводната и икономическата дейност.

3.Осъществява вътрешен финансов контрол.

4.Ръководи планирането на финансовата дейност и разработва счетоводната политика на общината.

5.Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред.

6.Съставя и подписва годишния финансово – счетоводен отчет.

7.Участва в изготвянето на стратегически документи – стратегии, програми, планове.

8.Не предоставя информация, разпространяването на която би могло да нанесе вреди на работодателя, освен в случай на изрично разпореждане от работодателя.

9.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки.

продължава>
 
Заповеди за предстоящи търгове на 15.12.2020 г.
Петък, 20 Ноември 2020 13:19

ЗАПОВЕД

№ РД - 15- 841/20.11.2020 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 45, ал.1 от Наредба № 8 и Решение № 240 по Протокол № 8 от 30.10.2020 г. на Общински съвет Драгоман.

 

НАРЕЖДАМ:

 

            I. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:

- Поземлен имот с идентификатор 23409.176.757 (две три четири нула девет точка едно седем шест точка седем пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1045/02.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: гр. Драгоман, местност: СИНОГЛАВ; Площ: 70797 (седемдесет хиляди седемстотин деветдесет и седем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Горска; Начин на трайно ползване: Голина; Предишен идентификатор: 23409.176.2 (две три четири нула девет точка едно седем шест точка две); Номер по предходен план: 176002 (едно седем шест нула нула две).

          

1. Начална тръжна продажна цена определена Решение № 240 по Протокол № 8 от 30.10.2020 г. на Общински съвет Драгоман, както следва:

14.797, 00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лв. и 00 ст.) без ДДС за описания имот.

2. Търгът ще се проведе на 15.12.2020 г. в административната сграда на община Драгоман, ул. "Захари Стоянов" № 26, заседателната зала от 10:20 часа.

           

3. Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 01.12.2020 г. до 14:00 ч. на 14.12.2020 г. срещу платена невъзстановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300. Срокът за подаване на заявления за участие до 15:00 ч. на 14.12.2020 г.

           

4. Депозита за участие в търга е 6000,00 лв. ( шест хиляди лв. и 00 ст.) лв., който се внася в ДСК - офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

Начин на плащане на цената - в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК - офис Драгоман.

           

5. Стъпка за наддаване 100,00 лв. (сто лв. и 00 ст.)

6. Посещения и огледи на имота могат да се извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 01.12.2020 г. до 14.12.2020 г.

 

7. Депозитът на не спечелилия участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

 

8. Документите постъпили в деловодството на община Драгоман се представят от деловодителя на тръжна комисия в деня и часа определени за начало на търга.

 

9. За провеждане на търга назначавам комисия в следния състав.

          

10. Комисията да проведе търга по Наредба № 8 за придобиване, управление и   разпореждане с общинско имущество на община Драгоман.

 

ІІ. Извлечение от настоящата заповед да се окачи на видни места в административната сграда на Общината, както и на интернет страницата на община Драгоман.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>