Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 83 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Община Драгоман
З А П О В Е Д № РД-15-772/ 23.10.2020 г. за удължаване срока на епидемична обстановка
Петък, 23 Октомври 2020 14:18

З А П О В Е Д

№ РД-15-772/ 23.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020г. и Заповед № РД-01-611/22.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Драгоман, считано от 23 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г. :

1.   Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра, при спазване условията на т. 11.

3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

продължава>
 
31 октомври е крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.
Петък, 23 Октомври 2020 10:00

          На 31 октомври изтича крайният срок за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства за 2020 г.

След този срок върху дължимите данъци се начисляват лихви.

     Разпоредбите на Закона за местните данъци и такси дават възможност да не се заплаща част от таксата за битови отпадъци, ако недвижимият имот е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от задълженото лице до 31 октомври на предходната година в общината по местонахождение на имота.

за информация : Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 

 
До 31 октомври се подават данъчни декларации и се внася авансов данък от физическите лица за доходи получени през третото тримесечие на 2020 г.
Петък, 23 Октомври 2020 09:59

До 31 октомври 2020 г. се декларира дължимия авансов данък за доходи на физическите лица, получени през третото тримесечие на 2020 г. Това се отнася за самоосигуряващите се лица, включително земеделските стопани. Авансов данък се дължи и от наемодателите – физически лица, когато наемателите са физически лица.

Регистрираните земеделски стопани, следва да определят и декларират дължимият авансов данък за получените доходи през третото тримесечие, включително и от получените субсидии през периода.

Лицата подават декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО в срок до 31 октомври 2020 г., като определеният данък следва да се внесе в същият срок.

От 1 януари 2019г. тази декларация се подава от самоосигуряващите се лица само по електронен път – с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.

           Повече информация за деклариране и плащане на данъци, лицата могат да получат на телефона на информационният център на НАП – 0700 18 700 на цена , според тарифите на съответния оператор

за информация :  Петър Захариев

                     тел :   02 9334042

 
Заповеди за предстоящи търгове
Четвъртък, 22 Октомври 2020 14:53

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 – 765/ 22.10.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от ЗОС, чл. 18 от Наредба № 8, Решение № 201 по Протокол № 7 от 25.09.2020г. на Общински съвет Драгоман.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Откривам процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5+5 (пет плюс пет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в дневен център, в поликлиниката на гр. Драгоман – Стая № 31 с обща площ от 16,50 кв.м. и общи части с площ от 6,02 кв.м. или общо 22,52 кв.м. и стая № 32 с обща площ от 25,15 кв.м. и общи части с площ от 9,02 кв.м. или общо 34,17 кв.м.

1.Начална тръжна месечна наемна цена определена с Решение № 201 по Протокол № 7 от 25.09.2020г. на Общински съвет Драгоман,както следва: 1.50лв./кв.м. без ДДС.

2.Търгът ще се проведе на 17.11..2020г. в административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, заседателната зала от 10:00ч.

3.Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 02.11.2020г. до 14.00 ч. на 16.11.2020г. срещу платена, невъзстановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК – офис Драгоман, по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020. Срок за подаване на заявления за участие до 14.00ч. на 16.11.2020 г.

4.Депозита за участие в търга е 50лв.,който се внася в ДСК – офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

продължава>
 
З А П О В Е Д № РД-15-762/ 22.10.2020 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка
Четвъртък, 22 Октомври 2020 11:59

З А П О В Е Д

№ РД-15-762/ 22.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември  2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Драгоман, считано от 22 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.:

1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 от Заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

2. Всички работодатели и органи по назначаване осигуряват защитни маски за лице за работници и служители, които изпълняват служебните си задължения на открито при невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

3. Работният процес на колективните органи за управление и на служителите да се провежда при възможност в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да се установи работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>