Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 49 посетителя в сайта

Времето

НАП
Съобщение
Петък, 29 Януари 2016 17:27
MinFin
Направени са промени в справка-декларацията по
                         Закона за данък върху добавената стойност           
                                     
 
 
За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042
 
       С  Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, който е обнародван в брой 8 на държавен вестник от 29.01.2016г. са направени промени в справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност и дневника за продажби
  Промените са свързани с направените допълнения в ЗДДС, отнасящи се до начисляване на ДДС на стоки и услуги, ползвани за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работници или служители, както и за цели различни от независимата икономическа дейност, ако при придобиването на тези стоки или услуги е ползвано правото на данъчен кредит.
  С цел да се облекчат лицата регистрирани по ЗДДС е създадена специална разпоредба в ППЗДДС, съгласно която справки-декларациите по ДДС за м.януари 2016г. и дневника за продажби ще се подават по досегашните образци.
  За следващите данъчни периоди справки-декларациите и дневника за продажби ще се подават по новите образци.
 
Съобщение
Сряда, 13 Януари 2016 09:25

MinFin

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО       В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 Г.
 
Промени в Закона за данък върху добавената стойност за 2016 г.
 
В ЗДДС са направени допълнения на нормите, които са свързани с безвъзмездното използване на стока или услуга за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или на трети лица или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице (чл. 6, ал. 4, нова т. 3; чл. 9, ал. 4, нова т. 5; чл. 25, ал. 3, нова т. 7 и чл. 27 от ЗДДС). Направените допълнения по своята същност не внасят изменения в данъчното третиране на тези хипотези. Същите внасят по-голяма яснота относно определянето на датата на данъчното събитие и определянето на данъчната основа в тези случаи.  
 
Прецизират се условията за определяне на мястото на изпълнение на дистанционни продажби на стоки (чл. 20, ал. 1, нова т. 3 и ал. 2, нова т. 3 и чл. 114 от ЗДДС). В тази връзка е отменена ал. 2 на чл. 114 от ЗДДС, като се премахват задължителните реквизити в издадена фактура за дистанционна продажба на стоки с място на изпълнение извън територията на страната.
продължава>
 
Съобщение
Вторник, 12 Януари 2016 15:04

MinFin

Самоосигуряващите се лица могат да променят

                           вида на осигуряването си до 1 февруари 

За информация:  Петър Захариев

                  Тел :    02  9334042    

 

     До 1 февруари 2016г. самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си чрез подаване на декларация по образец в компетентната териториална дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето – декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. /срокът е 31 януари, но денят е неделя/

     Самоосигуряващите се лица сами определят вида на осигуряването за което правят осигурителни вноски – за фонд „Пенсии” – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

      Декларираният вид на осигуряване чрез подадена декларация се прилага за цялата година, като през годината не може да се променя заявеният вид осигуряване. Може да се променя само осигурителния доход  върху който се дължат авансови осигурителни и здравноосигурителни вноски.

      Образецът на декларацията е публикуван на сайта на НАП – www.nap.bg

 
Съобщение
Вторник, 12 Януари 2016 15:03

MinFin

            До 31 януари лицата извършващи патентна дейност следва

                                        да подадат декларации         

  

За информация:  Петър Захариев

                  Тел :  02 9334042

     Лицата които през 2016г. ще упражняват патентна дейност следва да подадат до 31 януари  декларация по образец /по чл.61н от ЗМДТ/ в общината където се намира обекта в който се извършва дейността, в коята декларират обстоятелствата свързани с определяне на патентния данък.

      Лицата които са извършвали дейност облагаема с петентен данък през 2015г. са задължени да подадат и годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в срок до 3 май 2015г. в която попълват приложение № 7 за доходи от дейности подлежащи на облагане с патентен данък. В приложението се декларират приходите, разходите и облагаемият доход от упражняваната патентна дейност през 2015г.

      Същевременно лицата упражняващи патентна дейност в качеството си на самоосигуряващи се лица попълват и справките към годишната данъчна декларация за определяне окончателния размер на осигурителния и здравноосигурителния доход за 2015г.

     Годишните данъчни декларации се подават в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес на лицето.

     Формулярите на декларациите и приложенията към тях са публикувани на сайта на НАП – www.nap.bg

 
Съобщение
Вторник, 15 Декември 2015 11:47

MinFin

До 23 декември лицата с прекъснати здравноосигурителни права
   могат да ги възстановят като заплатят дължимите вноски за последните три години
 За информация:  Петър Захариев
 Тел :     029334042
Лицата с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановят ако заплатят всички дължими вноски за последните три години в срок до 23 декември 2015г.
  Съгласно приетите промени в Закона за здравното осигуряване,  след тази дата прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват след като се заплатят всички дължими здравни вноски за последните пет години.
  Лицата които внасят здравноосигурителни вноски като безработни, следва преди да извършат плащане да подадат декларация образец 7.  Декларацията може да се изтегли от сайта на НАП – www.nap.bg.
   Ако лицата имат по-стари задължения, преди да плятят дължимите здравноосигурителни вноски, трябва да подадат заявление по образец в което заявяват поредността на погасяване на задълженията. В противен случай преведените пари ще погасят най-старите задължения.
    Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП, както и на телефона на информационня зентър на НАП – 0700 18 700 на цената на един градски разговор за цялата страна. 
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 Следваща > Край >>

Страница 4 от 5