!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 131 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Съобщение
Четвъртък, 25 Май 2023 11:18

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено   Разрешение за строеж №14/25.05.2023 г. за обект: „Основен ремонт на ул.“Княгиня Мария Луиза“ , с.Габер, община Драгоман“, от о.т.50 до о.т.41 с дължина 153,00 м (от км 0+000 до км 0+153,00), приложение  към  което е и Писмо от РИОСВ – София с изх. № 22479-1041/27.01.2023 г.

Разрешение за строеж №14/25.05.2023 г. и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 08 в сградата на Община Драгоман.

 
Съобщение
Четвъртък, 25 Май 2023 11:17

На основание чл.154, ал.5 от ЗУТ, Община Драгоман съобщава,  че е издадено   Разрешение за строеж №11/22.05.2023 г. за обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на УПИ II-1188, кв.109, гр.Драгоман-разширение, община Драгоман, област Софийска“, с обща дължина на трасето- 30.00 м., приложение  към  което е и Писмо от РИОСВ – София с изх. № 4459-3469 от 05.04.2023г.

Разрешение за строеж №11/22.05.2023 г. и приложението към него са на разположение за обществен достъп в стая 08 в сградата на Община Драгоман.

 
Обявление
Вторник, 23 Май 2023 11:03

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено Решение № 85 от Протокол № 4 от 28.04.2023 год. на Общински съвет – Драгоман за разрешаване за изработване на ПУП – ПУР  при о.т.51-о.т.53, о.т.52- о.т.92, о.т. 86-о.т.88. ПУП-ИПР /Изменение план за регулация/ в обхват на кв.19, УПИ I и УПИ II и кв. 18 УПИ X-93, кв.18, УПИ VI-общ., по плана на с. Чорул, общ. Драгоман, обл. Софийска

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Протокол 

 
Обявление
Понеделник, 22 Май 2023 09:14

Община Драгоман, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД-15-394/11.05.2023 год. на Кмета на община Драгоман за одобрение на проект за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатори 51514.12.14 и и 51514.12.16 в землището на с. Несла, местност „Връх“, общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Заповед

 
Обявление
Сряда, 26 Април 2023 08:39

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съгл. чл.135а от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е изработен проект за ПУП- ИПУР /Изменение план за регулация/ в обхват на УПИ XVI-1010  в кв. 47 и ПУР за от.119а-от.119б по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска общ. Драгоман, обл. Софийска

       На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман

Скица

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 65