Навигация

!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Карта за разделно сметосъбиране

Банер

Преброяване 2021

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 117 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Адм. актове и обявления по УТ
Обявление
Вторник, 26 Септември 2023 14:58

Заповед

Констативен протокол

 
Обявление
Вторник, 26 Септември 2023 08:49

Община Драгоман, на основание чл. 124а, ал.2, ал.5 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е Заповед РД-15-821/25.09.2023 год. от Кмета на община Драгоман за разрешаване за изработване на ПУП-ИПР / Изменение на план за регулация/ за УПИ XV-969 „За автосервиз“в кв. 28 по плана на гр. Драгоман, общ. Драгоман, обл. Софийска.

        На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
Обявление
Четвъртък, 21 Септември 2023 09:35

Срок на уведомлението : 7 дни

До: Огнян Велинов Велинов – заинтересовано лице

Заповед РД-15-705/25.08.2023 год. за одобряване на проект за ПУП - Изменение на План за регулация /ИПР/ за УПИ VIII-164, УПИ XII-163 и УПИ XIII – 161в кв. 10 по плана на с. Чуковезер, общ. Драгоман, като се привеждат по кадастралните граници на ПИ 163.

Дата на публикуване: 21.09.2023 год.

   На основание §4,ал.2 от ДР на ЗУТ,Ви уведомяваме почл.18а,ал. 10 от АПК, чл.134, ал.2, т.6 и чл. 129, ал.2 от ЗУТ, че на 25.08.2023 год. е издадена заповед РД-15-705/25.08.2023 год. за Изменение на План за регулация /ИПР/ за УПИ VIII-164, УПИ XII-163 и УПИ XIII – 161в кв. 10 по плана на с. Чуковезер, общ. Драгоман, като се привеждат по кадастралните граници на ПИ 163.

       При непредставяне в предвидения срок на писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към преписката, ще се продължи процедурата .

       Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, за което се състави протокол на служители на община Драгоман.

       Заповед РД-15-705/25.08.2023 год. на Кмета на Община Драгоман подлежи на обжалване пред Административен съд в 14-дневен срок, считан от изтичане на 7-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Драгоман.


 
Обявление
Сряда, 20 Септември 2023 09:45

Община Драгоман, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № РД-15-800/19.09.2023 год. на Кмета на община Драгоман за одобрение на ПУП-ИПР/ Изменение на план за регулация/ в обхват на УПИ III-211, УПИ IV-209,210 и УПИ VII-213 в кв. 22 по плана на кв. с. Габер, общ. Драгоман, обл. Софийскакато се привеждат по кадастралните граници на ПИ 213.

          На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да внесат своите възражения до кмета на общината в деловодството.

 

/П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
Обявление
Четвъртък, 14 Септември 2023 14:22

 Община Драгоман, на основание чл. 61, ал. 1 от АПК, Ви уведомява, че е издадена Заповед РД -15-769/05.09.2023 год. по реда на §4 от ПЗР на ЗКИР за нанасяне на имоти ПИ № 194 по кадастралния план на кв. Ярловци, гр. Драгоман, община Драгоман.

На основание чл. 215 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания по проекта до кмета на общината.

 

 /П/ Арх. Детелина Тотева

Главен архитект на Община Драгоман


Заповед

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 70