Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 134 посетителя в сайта

Времето

Възможност за работа
Община Драгоман търси да назначи
Понеделник, 31 Октомври 2016 14:48
Общинска администрация Драгоман търси да назначи служител на длъжността : Главен специалист „Устройство на територията“
 
Информация за длъжността:
Преки задължения

1.участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

2.издава скици и удостоверения;

3.поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, както и на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив, поддържа архив за издадените строителни книжа и регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи;

4.извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър и нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документ за собственост и придвижва преписките по попълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове, проучва и предлага решения по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;

5.извършва кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

6.подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;

7.подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;

8.подготвя информация по Закона за кадастъра и имотния регистър за имотите общинска собственост.

9.изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела в рамките на основната цел и областите на дейност.
 
 
 
ОБЩИНА ДРАГОМАН ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО :
Понеделник, 31 Октомври 2016 14:48

Община Драгоман обявява свободно работно място за длъжността:

 Старши експерт - счетоводител


Преки задължения

1.извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите на общината, в съответствие с  нормативната уредба, утвърдената счетоводна политика и указанията на оторизирани институции;

2.изготвя отчетни и статистически форми по образец от Министерството на финансите и Националния статистически институт, касаещи счетоводната информация;

3.изготвя начисления на заплати и платежни документи за данъци и осигуровки върху заплатите;

4.участва в провеждането на годишните инвентаризации в общината и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (с бюджет);

5.изготвя справки със счетоводна информация, необходима за одитиращи и контролиращи органи, кредитни агенции, определящи кредитния рейтинг на общината и други оторизирани институции;

6.участва в съхранението на счетоводната информация и ползването й, съгласно  нормативната уредба.

Изисквания за заемане на длъжността

Образователна степен: Висше образование.

      Минимален професионален опит: 4 години.

        Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис, Интернет  и счетоводен софтуер.

 

Заявления и автобиографична справка се приемат  на гише „Деловодство“ в Общинска администрация, ул.“Захари Стоянов“ №26, ет.2  всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.


 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 31.10.2016 г.
Понеделник, 31 Октомври 2016 13:30

ОБЯВА

 
За вас работодатели
Вторник, 25 Октомври 2016 10:20
Дирекция “Бюро по труда”- Сливница провежда процедури за кандидатстване на  работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица
 
Дирекция “Бюро по труда”- Сливница уведомява работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през октомври 2016 г., както следва:
 
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
  • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства – 1994,47/700,00 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 989,37 лв.;
 
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).
 
Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливница, както и на тел. 0727/426 94
 
За вас работодатели
Вторник, 25 Октомври 2016 10:17
Агенция по заетостта
 
Дирекция “Бюро по труда”- Сливница
 
Уведомява работодателите от общините Сливница, Драгоман, Костинброд и Божурище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. октомври 2016г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: 

Средства в лв.

за чиракуване на безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл 41а, ал. 4 от ЗНЗ)

1994,47

700,00
продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) 989,37

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата на 24 октомври 2016г. (в периода от 25 октомври до 2 ноември 2016 г., включително).

 

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Сливница, както и на тел. 0727/426 94

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 15