Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 79 посетителя в сайта

Времето

Възможност за работа
Община Драгоман търси да назначи служител за длъжността
Четвъртък, 02 Февруари 2017 15:22

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ „ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ЕВРОПРОЕКТИ“

Преки задължения

 1. участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки;
 2. участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;
 3. участва в разработването на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни планови и стратегически документи;
 4. участва в изготвянето на анализи, прогнози и експертни оценки при подготовката и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за управление на кмета на община Драгоман за съответния мандат;
 5. участва в изготвянето на доклади за изпълнението на общинските стратегически документи;
 6. участва в извършването на проучвания и подготовката на информации за възможностите за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и други източници;
 7. участва в разработването на документи за кандидатстване за финансиране на проекти от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 8. координира управлението и мониторинга на проектите на общината, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 9. анализира и отчита напредъка при реализацията на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и/или други финансови инструменти;
 10. поддържа и съхранява досиета и води регистър на разработени проекти, на проекти в процес на реализация и приключили проекти;
 11. осигурява публичност и прозрачност относно получените средства по фондовете на ЕС, международни финансови институции и други донорски програми;
 12. организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони;
 13. изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела в рамките на основната цел и областите на дейност.

Изисквания за заемане на длъжността

Минимална образователна степен: средно образование

Минимален професионален опит: 2 (години) години.

Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис, Интернет и копирна техника.

         Заявления и CV се приемат  на гише „Деловодство“ в община Драгоман всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 19.12.2016 г.
Вторник, 20 Декември 2016 08:58

ОБЯВА

 
Община Драгоман търси да назначи
Сряда, 07 Декември 2016 10:12
Общинска администрация Драгоман търси да назначи служител на длъжността : Главен специалист „Устройство на територията“
 
Информация за длъжността:
Преки задължения

1.участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

2.издава скици и удостоверения;

3.поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, както и на всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив, поддържа архив за издадените строителни книжа и регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове и на измененията им, регистър на издадените разрешения за строеж, регистър на въведените в експлоатация строежи;

4.извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър и нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документ за собственост и придвижва преписките по попълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове, проучва и предлага решения по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;

5.извършва кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

6.подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;

7.подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;

8.подготвя информация по Закона за кадастъра и имотния регистър за имотите общинска собственост.

9.изпълнява и други задачи, възложени от началника на отдела в рамките на основната цел и областите на дейност.
 
 
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 05.12.2016 г.
Понеделник, 05 Декември 2016 16:19

ОБЯВА

 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДБТ СЛИВНИЦА КЪМ 14.11.2016 г.
Вторник, 15 Ноември 2016 11:09

ОБЯВА

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 7 от 15