Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 132 посетителя в сайта

Времето

Търгове и конкурси
Заповед
Четвъртък, 17 Февруари 2011 14:29

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Зах. Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

ЗАПОВЕД

 

№ РД – 15-36./14.02.2011г

 

На основаниe, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и. чл.19,ал.8,т.2 във връзка с ал.1 от ЗСПЗЗ, и   чл.100, ал.3 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №134  по Протокол №8 от 20.07.2010г. на  Общински съвет – Драгоман

 

НАРЕЖДАМ:

І.Откривам повторен търг  с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1(една) година, считано от дата на сключване на договора, следните имоти:

1. Земеделска земя в землището на с.Несла, местостта “Песковица” имот № 051004 по КВС нас.Несла, нива площ от  5.794 дка и

2. земеделска земя в землището на с.Несла, местността “Песковица” имот № 051003 с площ от 1.923дка

3. Определям начална тръжна наемна цена10 лв./дка годишно без ДДС.

4. Търгът ще се проведе на 18.03.2011г. от 11:40 ч. в административна сграда на община Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26, като участниците в търга или техни представители, упълномощени с нотариално заверени изрични пълномощни, могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения  от комисията.

5. Утвърждавам тръжна документация. Срок за закупуване на тръжна документация до 15:00ч на 16.03.2011г.

6. Цената на тръжна документация е 30 (тридесет лева) лв. с включен в тази цена ДДС, които не се възстановяват на участниците в търга. Сумата следва да бъде внесена в в Банка ДСК по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300

6.Определям размер на депозита за участие в търга от 100 лв. (сто лева) , внесени в Банка ДСК  по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

7.Заявленията за участие в търга се подават в Деловодството на общината в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписват трите имена, адреса и телефон за контакт на участника, най-късно до 16.00 часа на 17.03.2011г.

Пликовете със заявленията за участие ще се отворят от тръжната комисия на 18.03.2011г. от 11:40ч.в заседателната зала на общината.

8. Депозитът на участника, спечелил търга, не се връща и се приспада при заплащане наем. Депозитът на останалите участници се връща в седемдневен срок след приключване на търга в посочена от тях банкова сметка.

9. Не се допускат до участие в търга физически и юридически лица, които имат изискуеми задължения към община Драгоман или се намират в съдебен спор с общината.

ІІ. Назначавам комисия за провеждане на търга.

ІІІ.Комисията да проведе търга по реда на Наредба № 8 за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман

Препис от Заповедта да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

Извлечение от настоящата заповед с изключение на комисията, се разлепи на информационното табло на община Драгоман, да се обяви на интернет-страницата на Общината, да се публикува във един ежедневник.

Възлагам изпълнението на Заповедта на Ив.Иванова – зам. кмет на община Драгоман.

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ

 
Заповед
Четвъртък, 17 Февруари 2011 14:28

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Захари  Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-15-35./14.02.2011 г.   гр.Драгоман

 

На основани, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал.1,2 от ЗОС, чл.19, ал.1  от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман,и изпълнение на Решение № 206 по протокол №15/22.12.2010г.

НАРЕЖДАМ:

 

І.1. Откривам процедура за  провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем  за срок от 3 години, свободен общински терен №17  за монтиране на преместваем обект с търговска цел без продажба на алкохол и цигари, с площ от 12 кв.м, съгласно схема за разполагане на временни преместваеми обекти, утвърдена от гл. архитект на общината.

2. Определям начална тръжна цена в размер на 6,33 лв. за квадратен метър без ДДС.

3.Търгът ще се проведе на 18.03.2011 г.  в заседателната зала на общината от 11:20 часа.

4.Утвърждавам тръжна документация.

4.1. Закупуване  на тръжна документация се извършва в сграда на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  15:00 часа на16.03.2011г.

Подаване на заявления за участие се извършва в сграда на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  16:00 часа на 17.03.2011г.

4.2. Цената на тръжна документация е 30 (тридесет) лв. с включен в тази цена ДДС, които не се възстановяват на участниците в търга. Сумата следва да бъде внесена в Банка ДСК по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300

4.3. Размер на депозита за участие в търга е 200 (двеста ) лв., внесени в Банка ДСК  по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

4.4.Депозитът на участник, който не е спечелил търга се връща в седемдневен срок след приключване на търга.

5.Комисията да проведе търга по реда на Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман

6.Комисията да приключи работата си с изготвяне на протокол за търга.

Извлечение от настояща заповед да се публикува в един ежедневник, интернет страница на общината, да се  окачи на видни места в административната сграда на общината

Контролът за изпълнението на тази заповед възлагам на Ив.Иванова – зам.кмет

СОНЯ ДОНЧЕВА

Кмет

 
Заповед
Четвъртък, 17 Февруари 2011 14:27

 О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

 

2210 Драгоман, ул.”Зах. Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

ЗАПОВЕД

 

№ РД – 15-……./……...02.2011г.. гр.Драгоман

 

На основани, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14,ал.7,ал.8 от ЗОС,  чл.15,ал.1,2   и 3 от Наредба № 8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и Решение №10 по Протокол №1 от 28.01.2011 г. на  Общински съвет – Драгоман

 

НАРЕЖДАМ:

 

І.Откривам процедура за провеждане на търг  с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години, считано от дата на сключване на договора, помещение за Дрогерия в сградата на “Здравна служба” с.Габер, община Драгоман, представляващо - части от недвижим имот – публична общинска собственост - приемно помещение с площ от 15 кв. м, складово помещение с площ от 12 кв.м и санитарен възел  с площ от 7 кв.м или всички с обща площ от 34 кв. м, разположена в УПИ Х-38 в кв. 4 по плана на с. Габер, община Драгоман, с административен адрес: с.Габер, община Драгоман, ул. “Бурел” № 4

Първоначална месечна наемна цена 1 (един) кв.м отдавана под наем площ е 6 лв.(шест лева). В месечната наемна цена, която ще се достигне при провеждане на търга, не е включен данък добавена стойност (ДДС).

Разходите за ток, вода, отопление и др. консумативи не са включени в месечна наемна цена.

3. Търгът ще се проведе на 18.03.2011г. от 10:40 ч. в административна сграда на община Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26, като участниците в търга или техни представители, упълномощени с нотариално заверени изрични пълномощни, могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения  от комисията.

4. Утвърждавам тръжна документация, включваща заповед за провеждане на търг с явно наддаване-извлечение; условия за наемане; образец на заявление за участие, образец ценово предложение,  проект на договор.

4.1. Закупуване  на тръжна документация се извършва в сграда на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  15:00 часа на 16.03.2011г.

Подаване на заявления за участие се извършва в сграда на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  16:00 часа на 17.03.2011г.

4.2. Цената на тръжна документация е 30 (тридесет) лв. с включен в тази цена ДДС, които не се възстановяват на участниците в търга. Сумата следва да бъде внесена в Банка ДСК по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300

4.3.Определям размер на депозита за участие в търга от 500.00 лв. (петстотин лева)., внесени в Банка ДСК  по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

4.4.Депозитът на участник, който не е спечелил търга се връща в седемдневен срок след приключване на търга.

5. Определям състав на комисията по провеждане на търга и  резерви членове на комисия.

6. Комисията да приключи работата си с изготвяне на протокол за разглеждане, оценяване и класиране  на ценовите предложения.

Извлечението на тази заповед да се постави на видно място в общината, и оформено като обява да се публикува в един национален ежедневник и на интернет страницата на общината.

Контролът за изпълнението на тази заповед възлагам  на зам.кмета И.Иванова

 

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ

 
Заповед
Четвъртък, 17 Февруари 2011 14:26

 О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

 

2210 Драгоман, ул.”Зах. Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

ЗАПОВЕД

№ РД – 15-34./14.02.2011г.. гр.Драгоман

 

На основание, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.14, ал.7,ал.8 от ЗОС,  чл.15 .ал.1 от Наредба №8 по  чл.8, ал.2 от ЗОС на община Драгоман и решение №194 от протокол №15 от 22.12.2010 г. на  Общински съвет – Драгоман

НАРЕЖДАМ:

 

І. Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години - считано от дата на сключване на договора, на обект, представляващ части от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: кабинет по офталмология, находяш се на  първи етаж от сградата на поликлиниката-корпус Б, с площ от 6,80 кв.м. и общи части от 13,90 кв.м., разположена  в гр. Драгоман, ул. “Христо Ботев”№19. Частта от обекта ще се предостави за нейното използване като медицински кабинет по офталмология.

1. Първоначална месечна наемна цена за един кв.м отдавана под наем площ от обекта е 1,50 лв.(един лев и петдесет ст.) без включен данък добавена стойност (ДДС). Върху постигнатата при провеждане на търга и включена в договора за наем най-висока предложена наемна цена ще се начислява ДДС.

2. Отдаването на обекта под наем ще се извърши след провеждането на търг с явно наддаване .

3. Търгът ще се проведе на 18.03.2011г от 11:00 ч. в административна сграда на община Драгоман, ул.”Захари Стоянов” № 26, като участниците в търга или техни представители   могат да присъстват при отваряне и разглеждане на ценовите предложения  от комисията.

4. Утвърждавам тръжна документация, включваща заповед за провеждане на търг с явно наддаване-извлечение; условия за наемане; образец на заявление за участие, образец ценово предложение, проект на договор.

4.1 Закупуване на тръжна документация се извършва в сградата на общинска администрация в деловодството на общината в срок до 15:00 ч на 16.03.2010г  и подаване на заявления за участие се извършва в сградата  на общинска администрация в деловодството на общината в срок до  16.00 часа на 17.03.2011г.

4.2 Цената на тръжна документация е невъзстановими 30 (тридесет) лв. с включен в тази цена ДДС. Сумата следва да бъде внесена в Банка ДСК по сметка на общината IBAN: BG30STSA93008497660300 до 14:00 ч на  09.03.2011г

4.3.Размер на депозита за участие в търга е 75 (седемдесет и пет ) лв., внесени в Банка ДСК  по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

4.4.Депозитът на не-спечелилия участник се връща в седемдневен срок след приключване на търга.

5. Определям състав на комисията по провеждане на търга

6.Комисията да проведе търга по реда на Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман .

7. Комисията да приключи работата си с изготвяне на протокол за разглеждане, оценяване и класиране  на ценовите предложения.

Извлечението на тази заповед, да се постави на видно място в общината, и поликлиниката и оформено като обява да се публикува в един национален ежедневник и на интернет страницата на общината.

Контролът за изпълнението на тази заповед възлагам на зам.кмет И.Иванова

 

СОНЯ ДОНЧЕВА

КМЕТ

 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Следваща > Край >>

Страница 19 от 19