Профил на купувача
Публична покана
Четвъртък, 20 Ноември 2014 14:20

„Доставка на хранителни стоки за детска ясла „Здравец”, гр. Драгоман, „Кризисен център за деца жертва на трафик и насилие” - Драгоман, „Домашен социален патронаж” и „Дневен център за стари хора”, доброволчески формирования и гасачески групи  при кризисни ситуации гр. Драгоман за 2015 г.”

Номер в АОП - 9036311

Документация

 
Публична покана
Петък, 19 Септември 2014 09:59

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2014/2015година на територията на  община Драгоман” 

Номер в АОП - 9033831

Документи

Протокол

Договор

 
Публична покана
Сряда, 10 Септември 2014 10:28

„ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С.ГОЛЯМО МАЛОВО, УПИ X , КВ.19, ОБЩИНА ДРАГОМАН„

Номер в АОП - 9033511

Документация

Протокол

Договор

 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ГЛАВА ОСЕМ „А” ОТ ЗОП
Вторник, 19 Август 2014 15:13

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН„

 Приложения

 Публична покана

Протокол

Договор

Анекс

 
Обществена поръчка
Понеделник, 23 Юни 2014 11:35

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Избор на изпълнител за създаване на кътове за отдих в населените места на територията на община Драгоман по проект 23/321/01273 „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман”

Документация

Решение и обявление

Покана за отваряне на ценови оферти

Договор

 
Обществена поръчка
Понеделник, 23 Юни 2014 16:43

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
„Изработване на ситуационно решение на Спортен комплекс „Драгоман“ и инвестиционни проекти в техническа фаза за два обекта - „Закрит плувен басейн“ и „Игрище за хандбал с прилежащ терен и катерачна кула“ – части от Спортен комплекс „Драгоман”

Документация

Публична покана

 
Обществена поръчка
Четвъртък, 12 Юни 2014 15:31

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ №23/313/00125 ОТ 19 НОЕМВРИ 2012 г.”

Документи

Решение и обявление

Отговор на въпрос

Покана за отгваряне на ценови оферти

Договор

 
Обществена поръчка
Петък, 06 Юни 2014 14:46

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗРАБОТВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНА БАЗА И СИСТЕМА ЗА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА ДРАГОМАН В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ИЗРАБОТВАНЕ НА АУДИОВИЗУАЛНА БАЗА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АУДИОВИЗУАЛНАТА БАЗА“

ДОКУМЕНТИ

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ

ОТГОВОР НА ВЪПРОС - 16.06.2014Г.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС -  20.06.2014Г.

ОТГОВОР НА ВЪПРОС -  25.06.2014Г.

 Покана за отваряне на ценова оферта

Протокол 1

Решение

Информация за хода на процедурата

 

 
Обществена поръчка
Петък, 27 Юни 2014 15:13

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С.ГОЛЯМО МАЛОВО, УПИ X , КВ.19, ОБЩИНА ДРАГОМАН"

Документи

Публична покана

 
Обществена поръчка
Петък, 16 Май 2014 16:41

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА, ОСВЕТЛЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПЛОЩАД РАКОВСКИ, ГР.ДРАГОМАН, ОБЩ.ДРАГОМАН” ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 63/3/322/0356”

Документация

Обявление и решение

Покана за отваряне на ценова оферта

Договор

Анекс 

 
Обществена поръчка
Четвъртък, 08 Май 2014 14:20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 ”а” ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ:

  Избор на изпълнител за изготвяне на  стратегически документи на община Драгоман по четири обособени позиции:

-        Обособена позиция 1 - Разработване на правила и методи за мониторинг и контрол

-        Обособена позиция 2 - Разработване на Наръчник за прилагане на механизма за мониторинг и контрол на общинската политика за опазване на околната среда

-        Обособена позиция 3 -  Разработване на Програма за опазване на околната среда на община Драгоман 2014-2020

-        Обособена позиция 4 - Разработване на Програма за управление на дейностите по битовите отпадъци на община Драгоман 2014-2020

 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-145/16.01.2014 по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


Документация


Публична покана

 
Обществена поръчка
Сряда, 30 Април 2014 15:31

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изработване на Интегриран план за обновяване по проект 23/322/00925 от 19 ноември 2012г.”

Решение и обявление

Документация - НЕАКТУАЛНО

Актуална документация

Решение и промяна

Отговор на въпрос - 03.06.2014г.

Отговор на въпрос - 12.06.2014г.

Отваряне на ценова оферта

Договор

 
Обявление
Четвъртък, 10 Април 2014 14:21

Обявление за провеждане на конкурс за Ръководител инспекторат

 
Обществена поръчка
Вторник, 08 Април 2014 14:23

aaas

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 ”а” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител чрез публична покана по две обособени позиции:

•          Обособена позиция 1 „Осигуряване на информираност и публичност”

•          Обособена позиция 2  „Отпечатване на Наръчник”

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-145/16.01.2014 по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Публична покана

Документи

 
Обявление
Четвъртък, 06 Март 2014 19:34

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за Ръководител инспекторат

продължава>
 
Обявление
Четвъртък, 06 Март 2014 19:32

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за младши специалист инспектор

продължава>
 
Обявление
Четвъртък, 06 Март 2014 19:30

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за старши инспектор

продължава>
 
Обществена поръчка - заключена
Понеделник, 28 Октомври 2013 15:23

КОНСУЛТИРАНЕ, СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ 23/321/01273  „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН”

Документи

Покана за отваряне на ценова оферта

 
Обявление
Сряда, 20 Февруари 2013 15:38

Община Драгоман на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план - парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Модернизация на съществуващо трасе на Път 1-8 "Калотина-СОП" от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20=32+550, за землищата на гр. Драгоман, с.Клаотина, с. Летница и с. Ново бърдо.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в срок от един месец след обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта в отдел "ТСУ" на община Драгоман и да направят писмени възражения, предложения и искания по проект до общинска администрация.

Обнародвано ДВ бр.16 от 19.02.2013г.

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман
Вторник, 04 Септември 2012 09:48
продължава>
 
Обявление
Петък, 03 Август 2012 11:18

obqvlenieee

 
Заповеди за спечелени търове провели се на 21.05.2012 г.
Понеделник, 04 Юни 2012 10:09

Заповед 1
Заповед 2
Заповед 3
Заповед 4

 
Обявление
Сряда, 23 Май 2012 10:49

На 08.06.2012г от 10:30ч в заседателната зала ще се проведе публично обсъждане на актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на община Драгоман през 2012г.

23.05.2012г.

 
Обявление
Петък, 27 Април 2012 15:07

                                                 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                     

Община Драгоман, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, уведомява, че във връзка с искане от Виолета Иванова, Надка Илиева, Младен Наков и Кана Арсова за ЧИ на ПУП  /ПРЗ/  за УПИ І-410, УПИ ІІ-10 и УПИ ХХІ-10 в кв. 3 по плана на с. Габер, община Драгоман като вътрешнорегулационните линии на парцелите се преместват по старите имотни граници.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 30 дневен срок от обявлението по ал. 3, заинтересованите лица могат да направят възражения, препоръки и искания по проекта до кмета на общината.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Заповед
Понеделник, 23 Април 2012 08:59

З А П О В Е Д

№ РД-15 -128 / 21.04.2012г., гр. Драгоман

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.39,ал.1,т.6 от ЗОП

Ц Я Л А Т А   З А П О В Е Д 

 
Проект на наредба
Петък, 06 Април 2012 09:54

Проект
на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за управление на отпадъците на територията на община Драгоман

продължава>
 
Проект на наредба
Петък, 06 Април 2012 09:48

Проект
на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 по чл.8, ал.2 от ЗОС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман.

продължава>
 
Заповед
Петък, 23 Март 2012 12:44

logo 7307

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Захари  Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mailobshtina_dragoman@abv.bg

                                                                       ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД

 № РД-15 -74 / 19.03.2012 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7, ал. 8  от ЗОС, чл. 15 ал. 1, от Наредба № 8 по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на община Драгоман и Решение № 46 по Протокол №2 от 10. 02. 2012 г.

 

продължава>
 
Заповед
Петък, 23 Март 2012 12:14

logo 7307

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Захари  Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mailobshtina_dragoman@abv.bg

                                               ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД

 № РД-15 - 75 / 19.03. 2012 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7, ал. 8  от ЗОС, чл. 15 ал. 1, от Наредба № 8 по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на община Драгоман и Решение № 48 по Протокол №2 от 10. 02. 2012 г.

 

продължава>
 
Заповед
Петък, 23 Март 2012 11:13

logo 7307

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Захари  Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mailobshtina_dragoman@abv.bg

                                                                       ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ЗАПОВЕД

 № РД-15 - 73 / 19.03. 2012 г. гр. Драгоман

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7, ал. 8  от ЗОС, чл. 15 ал. 1, от Наредба № 8 по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на община Драгоман и Решение № 47 по Протокол №2 от 10. 02. 2012 г.

 

продължава>
 
Заповед
Петък, 16 Март 2012 08:54

logo 7307

О Б Щ И Н А  Д Р А Г О М А Н – С О Ф И Й С К А  О Б Л  А С Т

 

2210 Драгоман, ул.”Захари  Стоянов”№26 ( 07172/21-03 ; факс  07172/ 20-14, 23-65; e-mailobshtina_dragoman@abv.bg

 

ЗАПОВЕД

 

 № РД-15 - 66 / 09.03.2012 г. гр. Драгоман

 

На основание , чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7, ал. 8  от ЗОС, чл. 15 ал. 1, от Наредба № 8 по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на община Драгоман и Решение № 16 по Протокол №1 от 27. 01. 2012г.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>