Профил на купувача
Обществена поръчка
Вторник, 08 Април 2014 14:23

aaas

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 ”а” ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител чрез публична покана по две обособени позиции:

•          Обособена позиция 1 „Осигуряване на информираност и публичност”

•          Обособена позиция 2  „Отпечатване на Наръчник”

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-145/16.01.2014 по проект „По-добра ефективност при изпълнението на местни политики в община Драгоман”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Публична покана

Документи

 
Обществена поръчка
Понеделник, 24 Март 2014 17:59

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осем А от ЗОП с предмет:
„Организиране и провеждане на Дейност 5: „Информация и публичност“
По проект: „Обучение на служителите на община Драгоман” финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Публична покана

Документи

 
Обявление
Четвъртък, 06 Март 2014 19:34

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за Ръководител инспекторат

продължава>
 
Обявление
Четвъртък, 06 Март 2014 19:32

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за младши специалист инспектор

продължава>
 
Обявление
Четвъртък, 06 Март 2014 19:30

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за старши инспектор

продължава>
 
Заповеди за спечелени търгове
Четвъртък, 20 Февруари 2014 16:01

Търг Табан -Заповед за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Табан
Търг Чуковезер- Заповед за спечелил търга с явно наддаване за породажба на недвижим имот в землището на с. Чуковезер
Търг СОУ- Заповед за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - помещение в сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Драгоман – предназначено за училищен бюфет


 
Обществена поръчка
Петък, 21 Февруари 2014 14:33

О Т К Р И Т А П Р О Ц Е Д У Р А
З А
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Строително монтажни работи за реализиране на инвестициите по проект № 23/313/00125 от 19 ноември 2012г.”Развитие на интегриран селски туризъм в община Драгоман”

Документи

Обявление и решение

Отговор на зададен въпрос

 
Обществена поръчка
Четвъртък, 20 Февруари 2014 17:26

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  ЗА  УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
с предмет:
Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 63/3/321/0353 „Игрище за минифутбол и волейбол в УПИ Iза стадион и спортна зала, кв.30А по плана на гр.Драгоман,община Драгоман, област Софийска”

Документи

Решение и обявление

Покана за отваряне на ценова оферта

 
Заповеди за търгове
Петък, 17 Януари 2014 15:31

Заповед за Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 година с условие за продължаване на договора за още 2 години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: Помещение в сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Драгоман – предназначено за училищен бюфет с търговска площ от 16,80 кв.м. и общи части с площ от 16,00 кв.м. или общо 32,80 кв.м.

Заповед за Откриване напроцедура за провеждане на  търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ плюс 5 /пет/ години на земеделски имоти в землището на с. Табан, община Драгоман

Заповед за Откриване напроцедураза провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделски имот, а именно: - Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 005009 /нула нула пет нула нула девет/, в землището на с. Чуковезер с ЕКАТТЕ 81699, община Драгоман, с площ от 1.761 (хиляда седемстотин шестдесет и един кв. м.) дка., местност "Драгал" с начин на трайно ползване: нива четвърта категория.

 
Заповеди
Сряда, 04 Декември 2013 13:45

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Владиславци, община Драгоман

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Чорул, община Драгоман

Заповед спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен общински терен, разположен в УПИ XVII – „за търговия“ от кв.12 по плана на с. Габер за поставяне на временна постройка с търговска цел с площ от 47,27 кв.м.

Заповед за спечелил търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ плюс 5 /пет/ години на земеделски имоти в землището на гр. Драгоман, община Драгоман

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на свободен общински терен, а именно: строително петно №9 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ за поставяне на павилион с търговска цел без продажба на алкохол с площ от 12 кв.м.

 
Обществена поръчка
Петък, 08 Ноември 2013 12:18

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН” – СПОРТНА ЗАЛА В ГР. ДРАГОМАН, ТРИБУНИ И СЪБЛЕКАЛНИ, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

Документи

Покана за отваряне на ценова оферта

 
Заповеди
Петък, 01 Ноември 2013 15:28

Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012001 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 3.453 дка., в местността “Златарица”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №025003 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 2.807 дка., в местността “Студен”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване на процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №019003 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 0.645 дка., в местността “Краище”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на земеделски имоти, а именно:  
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012022 в землището на с. Беренде с ЕКАТТЕ 03890, община Драгоман с площ от 2.783 дка., в местността “Локва”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012094 в землището на с. Беренде с ЕКАТТЕ 03890, община Драгоман с площ от 47.890 дка., в местността “Чивлички гробища”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;  
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012101 в землището на с. Беренде с ЕКАТТЕ 03890, община Драгоман с площ от 1.992 дка., в местността “Чифлик”, с НТП: нива шеста категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ плюс 5 /пет/ години на земеделски имоти, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №151037 в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман с площ от 2.803 дка., в местността “Бусмански окол”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; недвижим имот, представляващ поземлен имот №151043 в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман с площ от 8.078 дка., в местността “Бусмански окол”, с НТП: нива пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

Заповед за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Владиславци, община Драгоман

Заповед за откриване процедура на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на земеделски земи в землището на с. Чорул, община Драгоман

Заповед за откриване процедура за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ плюс 5 /пет/ години на земеделски имоти в землището на с. Табан, община Драгоман

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на свободен общински терен, а именно: строително петно №9 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман - ЦГЧ за поставяне на павилион с търговска цел без продажба на алкохол с площ от 12 кв.м.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободен общински терен, разположен в УПИ XVII – „за търговия“ от кв.12 по плана на с. Габер за поставяне на временна постройка с търговска цел с площ от 47,27 кв.м.

 
Обществена поръчка
Понеделник, 28 Октомври 2013 15:23

КОНСУЛТИРАНЕ, СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ 23/321/01273  „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ЗА СПОРТ И ОТДИХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРАГОМАН”

Документи

Покана за отваряне на ценова оферта

 
Заповеди
Четвъртък, 05 Септември 2013 13:19

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:
- недвижим имот, представляващ поземлен имот №012001 в землището на с. Мало Малово с ЕКАТТЕ 46766, община Драгоман с площ от 3.453 дка., в местността “Златарица”, с НТП: нива десета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 
 
 
 
 
 
 

 
Заповед
Четвъртък, 05 Септември 2013 14:56

Заповед за спечели търга с яно наддаване за недивижм имот - частна общинска собственост, а именно: недвижим имот, представляващ поземлен имот № 010051, в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, с площ от 1.947 дка., местност "Поток" с начин на трайно ползване: нива пета категория

 
Заповеди
Понеделник, 02 Септември 2013 15:25

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот № 028006 (нула двадесет и осем нула нула шест), в землището на с. Драгоил с ЕКАТТЕ 23354, община Драгоман, с площ от 0.916 (деветстотин и шестнадесет кв. м.) дка., местност "Ясен" с начин на трайно ползване: нива десета категория

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба недвижим имот, представляващ поземлен имот № 028059 (нула двадесет и осем нула петдесет и девет), в землището на с. Драгоил с ЕКАТТЕ 23354, община Драгоман, с площ от 0.254 (двеста петдесет и четири кв. м.) дка., местност "Драгал" с начин на трайно ползване: ливада десета категория

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ празно дворно място, представляващо имот планоснимачен номер 427 от кв. 22 по плана на с. Габер, с площ от 89 (осемдесет и девет) кв.м., представляващо свободен терен за обществено ползване

 
Заповеди за търгове
Петък, 26 Юли 2013 14:47

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 004159 (нула нула четири сто петдесет и девет), в землището на с. Беренде извор с ЕКАТТЕ 03900, община Драгоман, с площ от 7.805 (седем хиляди осемстотин и пет кв. м.) дка., местност "Врело" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 028006 (нула двадесет и осем нула нула шест), в землището на с. Драгоил с ЕКАТТЕ 23354, община Драгоман, с площ от 0.916 (деветстотин и шестнадесет кв. м.) дка., местност "Ясен" с начин на трайно ползване: нива десета категория.

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 028059 (нула двадесет и осем нула петдесет и девет), в землището на с. Драгоил с ЕКАТТЕ 23354, община Драгоман, с площ от 0.254 (двеста петдесет и четири кв. м.) дка., местност "Драгал" с начин на трайно ползване: ливада десета категория.

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 010001 (нула едно нула нула нула едно), в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, с площ от 1.612 (хиляда шестстотин и дванадесет кв. м.) дка., местност "Могилка" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: недвижим имот, представляващ поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), в землището на с. Габер с ЕКАТТЕ 14034, община Драгоман, с площ от 0.346 (триста четиридесет и шест кв. м.) дка., местност "До папуша" с начин на трайно ползване: ливада пета категория.

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: недвижим имот, представляващ поземлен имот № 008002 (нула нула осем нула нула две), в землището на с. Габер с ЕКАТТЕ 14034, община Драгоман, с площ от 0.342 (триста четиридесет и две кв. м.) дка., местност "До папуша" с начин на трайно ползване: ливада пета категория.

Повторен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 010051 (нула едно нула нула петдесет и едно), в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, с площ от 1.947 (хиляда деветстотин четиридесет и седем кв. м.) дка., местност "Поток" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: недвижим имот, представляващ поземлен имот № 000411 (нула нула нула четиристотин и единадесет), в землището на с. Летница с ЕКАТТЕ 43484, община Драгоман, с площ от 1.558 (хиляда петстотин петдесет и осем кв. м.) дка., местност "Локва" с начин на трайно ползване: ливада десета категория

Търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ празно дворно място, представляващо имот планоснимачен номер 427 от кв. 22 по плана на с. Габер, с площ от 89 (осемдесет и девет) кв.м., представляващо свободен терен за обществено ползване.

 
Заповеди
Вторник, 02 Юли 2013 08:33

Заповеди за спечелили търгове за продажба на недвижими имоти - ЧОС, проведени на 02.07.2013г.

 
Заповеди за търгове
Петък, 31 Май 2013 14:26

Заповед за за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 004159 (нула нула четири сто петдесет и девет), в землището на с. Беренде извор с ЕКАТТЕ 03900, община Драгоман, с площ от 7.805 (седем хиляди осемстотин и пет кв. м.) дка., местност "Врело" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Заповед за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 028006 (нула двадесет и осем нула нула шест), в землището на с. Драгоил с ЕКАТТЕ 23354, община Драгоман, с площ от 0.916 (деветстотин и шестнадесет кв. м.) дка., местност "Ясен" с начин на трайно ползване: нива десета категория.

Заповед за откриване процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 028059 (нула двадесет и осем нула петдесет и девет), в землището на с. Драгоил с ЕКАТТЕ 23354, община Драгоман, с площ от 0.254 (двеста петдесет и четири кв. м.) дка., местност "Драгал" с начин на трайно ползване: ливада десета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 002204 (нула нула двадесет и две и нула четири), в землището на с. Калотина с ЕКАТТЕ 35479, община Драгоман, с площ от 0.949 (деветстотин четиридесет и девет кв. м.) дка., местност "Битин дол" с начин на трайно ползване: нива пета категория

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 002205 (нула нула двадесет и две нула пет), в землището на с. Калотина с ЕКАТТЕ 35479, община Драгоман, с площ от 5.426 (пет хиляди четиристотин двадесет и шест кв. м.) дка., местност "Битин дол" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: недвижим имот, представляващ поземлен имот № 008002 (нула нула осем нула нула две), в землището на с. Габер с ЕКАТТЕ 14034, община Драгоман, с площ от 0.342 (триста четиридесет и две кв. м.) дка., местност "До папуша" с начин на трайно ползване: ливада пета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: недвижим имот, представляващ поземлен имот № 008006 (нула нула осем нула нула шест), в землището на с. Габер с ЕКАТТЕ 14034, община Драгоман, с площ от 0.346 (триста четиридесет и шест кв. м.) дка., местност "До папуша" с начин на трайно ползване: ливада пета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 010001 (нула едно нула нула нула едно), в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, с площ от 1.612 (хиляда шестстотин и дванадесет кв. м.) дка., местност "Могилка" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 010051 (нула едно нула нула петдесет и едно), в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, с площ от 1.947 (хиляда деветстотин четиридесет и седем кв. м.) дка., местност "Поток" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно недвижим имот, представляващ поземлен имот № 164063 (сто шестдесет и четири нула шестдесет и три), в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман, с площ от 11.559 (единадесет хиляди петстотин петдесет и девет кв. м.) дка., местност "Дранятевица" с начин на трайно ползване: нива пета категория.

 
Заповеди
Понеделник, 29 Април 2013 15:38

Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем част от следния недвижим имот - публична общинска собственост, а именно - помещение с площ от 1 /един/ кв.м. находящо се в СОУ „Христо Ботев”, ул. „Кирил и Методий” №12, гр. Драгоман, предназначено за монтаж на един брой автомат за топли напитки за срок от две години това е за първия файл

Заповед за провеждане на повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, а именно:
- поземлен имот №187065 в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман с площ от 7.773 дка., в местността “Баул”, с НТП: ливада пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Имотът се отдава за срок от 5 години с условие за продължаване с още пет години. това е за втория файл

 
Заповеди за спечелени търгове
Петък, 19 Април 2013 15:43

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем на част от следния  недвижим имот - публична общинска собственост, а именно - помещение с площ от 1 /един/ кв.м. находящ се във фоайето на административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов” №26, предназначено за монтаж на един брой автомат за топли напитки за срок от две години.

Заповедспечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот - публична общинска собственост, а именно - помещение находящо се на етаж 1 – ви, блок Б, стая №4 в сградата на поликлиника гр. Драгоман, с площ от 34,80 кв.м. и общи части с площ от 25,20 кв.м. или общо 60 /шестдесет/ кв. м. за лаборатория за срок от три години

 
Търгове с явно наддаване
Петък, 15 Март 2013 16:47

Търг с явно наддаване за отдаване под наем част от следния  недвижим имот - публична общинска собственост, а именно - помещение с площ от 1 /един/ кв.м. находящ се във фоайето на административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов” №26, предназначено за монтаж на един брой автомат за топли напитки.

Търг с явно наддаване за отдаване под наем недвижим имот - публична общинска собственост, а именно - помещение находящо се на етаж 1 – ви, блок Б, стая №4 в сградата на поликлиника гр. Драгоман, с площ от 34,80 кв.м. и общи части с площ от 25,20 кв.м. или общо 60 /шестдесет/ кв. м. за лаборатория

Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно:
Един брой ДЖИП UAZ 469, с регистрационен номер: СФ 0405 ЛК собственост на община Драгоман

Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем част от следния недвижим имот - публична общинска собственост, а именно - помещение с площ от 1 /един/ кв.м. находящо се в СОУ „Христо Ботев”, ул. „Кирил и Методий” №12, гр. Драгоман, предназначено за монтаж на един брой автомат за топли напитки

Откривам процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, а именно: Поземлен имот №187065 в землището на гр. Драгоман с ЕКАТТЕ 23409, община Драгоман с площ от 7.773 дка., в местността “Баул”, с НТП: ливада пета категория - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

 
Заповеди
Четвъртък, 10 Януари 2013 17:12

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно:
един брой специален автомобил SKODA „BOBAR”, с регистрационен номер: СО 4119 АВ собственост на община Драгоман

Заповед за спечелил търга с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, а именно:
един брой автомобил UAZ 469 B, с регистрационен номер: СО 4116 АВ собственост на община Драгоман

Заповед за Прекратяване на процедурата за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно:
един брой ДЖИП UAZ 469, с регистрационен номер: СФ 0405 ЛК собственост на община Драгоман

Заповед за продажба на движима вещ - частна общинска собственост, а именно:
един брой автомобил ВЗС „ПРАГА”, с регистрационен номер: СФБ 4410 собственост на община Драгоман

 
Търг с явно наддаване
Вторник, 04 Декември 2012 12:19

Търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно:един брой автомобил UAZ 469 B, с регистрационен номер: СО 4116 АВ собственост на община Драгоман.

 
Търг с явно наддаване
Вторник, 04 Декември 2012 12:17

Търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно:един брой автомобил ВЗС „ПРАГА”, с регистрационен номер: СФБ 4410 собственост на община Драгоман

 
Търг с явно наддаване
Вторник, 04 Декември 2012 12:15

Търг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно:един брой ДЖИП UAZ 469, с регистрационен номер: СФ 0405 ЛК собственост на община Драгоман

 
Tърг с явно наддаване
Вторник, 04 Декември 2012 12:12

Tърг с явно наддаване за продажба на движима вещ - частна общинска собственост а именно: един брой специален автомобил SKODA „BOBAR”, с регистрационен номер: СО 4119 АВ собственост на община Драгоман

 
Заповеди
Четвъртък, 15 Ноември 2012 16:29

Заповед № 15-474/14.11.2012г. за спечелил търг с явно наддаване

Заповед № 15-475/14.11.2012г. за спечелил търг с явно наддаване

 
Търгове за отдаване под наем на общински имот и помещение
Петък, 12 Октомври 2012 13:01

Заповед за търг с.Чорул

Заповед за търг с.Габер

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман
Вторник, 04 Септември 2012 09:48
продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>