Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 125 посетителя в сайта

Времето

Кмет

Андрей Алексиев Иванов

andrey3

 

Роден на 23.09.1971 г. – гр.София, Република България

Образование: УНСС гр. София - магистър

"Счетоводство и контрол"

Работил като: -Данъчен инспектор  към ГУДА - СДУ - гр. Драгоман от 01.07.1996 до 05.06.1998г.

-Помощник - управител в "Алекс - Д" ООД - гр. Драгоман от 04.01.1999г. до 30.11.2011г.

-От 08 ноември 2011г е кмет на община Драгоман

Семейно положение: женен с едно дете

Приемен ден: Всеки първи понеделник на месеца от 13:30 до 16:30ч.

 


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 5.
(1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл. 6.
(1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от  заместник-кмет.

(2) Кметът на общината, в случаите, разрещени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кмета, кметовете на кметства , кметските наместници и секретаря на общината свои правомощия, като определя функциите им.


ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл. 7.
(1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това.

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността и действията на кметовете на кметствата при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организоации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии

12. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения зя територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и на кметските наместници, които поддържат регистри за гражданското състояние;

14. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

15. утвърждава устройствения правилник на общинската администрция;

16. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинската имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2 , ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);

19. присъжда рангове на държавните служители , съгласно чл. 74 от ЗДСл;

20. утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. прави публичен отчет пред общинския съвет на 6 месеца.

22. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбинас неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

Чл. 8. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.

 
Назад