Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 106 посетителя в сайта

Времето

ТАКСИ ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ
Петък, 11 Януари 2013 15:10

Приложение №1

Към чл.33, ал.1 от

Наредба №3 на Община Драгоман

 

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО И ГРАДОУСТРОЙСТВО

 

Приемни дни на техническа служба към гр.Драгоман: ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК И ЧЕТВЪРТЪК
 1.Издаване на скица за недвижим имот

 

Необходими документи

 

При наличие на одобрен ПУП или ЧИ-ПУП

 • Копие от одобрен ПУП или ЧИ-ПУП
 • Копие от заповед за одобрен ПУП или ЧИ-ПУП

 

Такса     12,00 лв. - обикновена услуга

               20,00 лв. - бърза услуга


Издаване на скица на УПИ или ПИ – по- голям формат


Такса     18,00 лв. - обикновена услуга

               30,00 лв. - бърза услуга

 

Срок за изпълнение 14 дни – обикновена услуга

                                    3 дни – бърза услуга

 

*за два или повече свързани УПИ следващите са по 50 % 

 


 2.Издаване на виза за проектиране

 

           Необходими документи

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Скица – извадка от действащия ПУП или ПРЗ
 • Нотариално заверено съгласие от съсобствениците на съседни имоти, при строеж на калкан
 • Скица с мотивирано предложение за застрояване (по желаниe)

  

При наличие на одобрен ПУП или ЧИ-ПУП

 • Копие от одобрен ПУП или ЧИ-ПУП
 • Копие от заповед за одобрен ПУП или ЧИ-ПУП

 

Такса виза

            40,00 лв. - обикновена услуга

       

 Срок за изпълнение 14 дни – обикновена услуга

                                   


 

 

 3.Презаверяване на скица, от издаването, на която са изтекли 6 месеца

 

Необходими документи

 • Заявление
 • Документ за собственост
 • Скицата /оригинал/
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо

 

Такса – 5,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 3 дни


 

 

 4.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на територията

 

Необходими документи

 

Такса – 30,00 лв.  – обикновена

          – 50,00 лв.  – бърза

 

Срок  за изпълнение – 14 дни – обикновена

                                    – 3 дни – бърза

                                                            


 

 5.Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии, на основание по чл.13 от ППЗСПЗЗ

 

Необходими документи

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Геодезическо заснемане

 

Такса  - 30,00 лв.

 

Срок за изпълнение 14 дни

                                                            


 6.Издаване на удостоверение за идентичност на имот

 

Необходими документи

 

Такса  - 10,00 лв. - обикновена услуга

            - 20,00 лв. - бърза услуга


Срок за изпълнение 14 дни - обикновена услуга

                                     3 дни - бърза услуга

             

 


7.Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 

Необходими документи

 

Такса – 2,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 7 дни

                                                          


8.Издаване на удостоверения за търпимост на строеж

 

Необходими документи

 • Заявление по образец
 • Декларация по §16 (нотариално заверена)
 • Документ за собственост
 • Актуална скица на имота
 • Доказателства за годината на изграждане на строежа /декларация от собственика, квитанции за платени глоби, служебни бележки и др. документи/
 • Геодезическо заснемане, ако сградата не е нанесена в действащия план

 

Такса – 1,00 лв./кв.м. РЗП, но не по-малко от 30,00лв./сграда

 

Срок за изпълнение – 14 дни обикновена услуга

                                       

 

 


9.Допускане (разрешаване) на изработване на подробен устройствен план /ПУП/ на основание чл.124а от ЗУТ

 

 

Необходими документи

 • Заявление по образец   
 • Документ за собственост
 • Скица на имота
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Съгласувано задание по чл. 125 от ЗУТ
 • Съгласувателни становища от експлоатационните дружества – ВиК и „Електроразпределение”

 

Такса  60,00 лв. 

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

10.Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план /ПУП/

 

Необходими документи

 • Заявление по образец   
 • Документ за собственост
 • Скица
 • Проект за ПУП – на хартиен и магнитен носител /CD/- три комплекта, единият от които да бъде на милинекс
 • Допускането за изработването на ПУП
 • Становища от експлоатационните дружества /ВиК, „Електроразпределение”, РИОКОЗ и РИОСВ/
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Протокол за одобрена строителна площадка от Министерство на земеделието и храните

 

Такса – 0,05 лв. на м2, но не по-малко от 60,00 лв.    

 

Срок за изпълнение - 45 дни

 


 

11.Допускане (разрешаване) на изменение на действащ подробен устройствен  план (ПУП) по чл.134 ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление по образец   
 • Документ за собственост
 • Скица с мотивирано предложение на исканото изменение
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Нотариално заверено съгласие от всички заинтересовани страни при изменение на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ

 

Такса  40,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

12.Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план или изменение на действащ подробен устройствен план от ОЕСУТ

Необходими документи

 • Заявление по образец
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Скица
 • Проект за исканото изменение – на хартиен и магнитен носител /CD/ - три комплекта, единият от които да бъде на милинекс
 • Допускането за изработване на проект за изменение на плана
 • Становища от експлоатационните дружества /ВиК, „Електроразпределение”, РИОКОЗ и РИОСВ/
 • Протокол за одобрена строителна площадка от Министерство на земеделието и храните
 • Декларация с имената и точните адреси на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.

 

Такса – 50,00лв. и по 15,00лв. на непосредствено засегнат имот по смисъла на чл. 131, ал. 2 от ЗУТ

 

Срок за изпълнение - 45 дни

Срокът за изпълнение може да се забави при постъпили възражения или неполучени съобщения с толкова дни, колкото е необходимо за повторно обявяване и разглеждане на възраженията!

 


 

 

13.Допускане (разрешаване) изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива, на основание чл.150 ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление по образец 
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Скица на поземления имот, вкл. съседните имоти и съществуващия режим на застрояване
 • Съгласувателни становища от експлоатационните дружества – ВиК и „Електроразпределение”

 

Такса – 70,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

14.Приемане и одобряване на комплексен доклад за инвестиционна инициатива по чл.150 ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление по образец   
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Скица на имота
 • Проект за комплексен доклад – на хартиен и магнитен носител /CD/ - три комплекта, единият от които да бъде на милинекс
 • Допускането за изработването на КПИИ
 • Становища от експлоатационните дружества /ВиК, „Електроразпределение”, РИОКОЗ и РИОСВ/
 • Архитектурен идеен проект с конструктивни становища и схеми – статика
 • Протокол за одобрена строителна площадка от Министерство на земеделието и храните
 • Декларация за заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ

 

Такса сбора от таксите на извършените услуги по т.10 или т.11, т.12, т.17/при оценка по чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ/, т.18

 

Срок за изпълнение - 30 дни

Срокът може да се удължи при постъпване на възражения и неполучени обявления.

 


 

15.Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление по образец 
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо
 • Скица от действащия регулационен план
 • Разрешение за строеж на сградата
 • Геодезическо заснемане
 • Скица-проект

 

Такса – 20,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

16.Нанасяне на непълноти и поправка на грешки в одобрени кадастрални планове

 

Необходими документи

 

Такса -– 20 лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

17.Оценка за съответствие на инвестиционни проекти по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ (от ОЕСУТ)

 

Необходими документи

 

 • Заявление по образец  
 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране
 • 3 бр. пълен комплект инвестиционни проекти, в следните части:

•  Архитектурна

•  Конструктивна

•  ВиК

•  Електротехническа

•  Вертикална планировка и ТП

•  Енергийна ефективност

•  Доклад за оценка на съответствието за

  енергийна ефективност

•  Геодезия

•  Геоложки доклад

•  План за безопасност и здраве

•  План пожарна безопасност

 • Съгласувателни писма от специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, определени във визата /ВиК, „Електроразпределение”, РС ПБС, РИОКОЗ, Басейнова дирекция и др. /

 

Такса за строежи четвърта категория – 300,00 лв.

 

Такса за строежи пета категория – 200,00 лв.

 

Такса за допълващо застрояване и огради – 20,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

При повторно разглеждане на документи се заплаща такса в размер на 50%.

 


 

18.Одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж

 

Необходими документи

 • Заявление по образец  
 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране
 • 3 бр. пълен комплект инвестиционни проекти, в следните части:
 • Архитектурна
 • Конструктивна
 • ВиК
 • Електротехническа
 • Вертикална планировка и ТП
 • Енергийна ефективност
 • Доклад за оценка на съответствието за енергийна ефективност
 • Геодезия
 • Геоложки доклад
 • План за безопасност и здраве
 • План пожарна безопасност
 • Съгласувателни писма от специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, определени във визата /ВиК, „Електроразпределение”, РС ПБС, РИОКОЗ, Басейнова дирекция и др. /

 

Такса за жилищни сгради, пристройки и надстройки на същите

            1,00 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв.

           

Такса за всички останали сгради

            2,00 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв

Такса съгласуване на площни обекти

            1,00 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв.

 

Такса за съгласуване на линейни обекти

            0,35 лв. на л.м., но не по-малко от 30 лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 


 

 

19.Издаване на разрешение за строеж за допълващо застрояване /спомагателни, обслужващи, стопански и др. сгради, летни кухни, навеси и др./

 

Необходими документи

 • Заявление по образец  
 • Документ за собственост
 • Виза за проектиране
 • Архитектурна схема или проект ако е необходимо
 • Конструктивно становище – 3 бр.
 • При необходимост – проект в част „Конструктивна”, „Електро” и „ВиК”

 

Такса – 1,00 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 40 лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

   20. Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на основание чл. 56, чл. 57 от ЗУТ и наредба на общинския съвет по чл. 56, ал. 2.

 

Необходими документи

 • Заявление по образец  
 • Документ за собственост или договор за наем със собственика на имота
 • Схема за поставяне /за държавни и общински имоти, одобрена от главния архитект на общината/.
 • Съгласуване на схемата за поставяне с експлоатационните дружества, КАТ и РС ПБС / Важи за обекти върху общинска или държавна земя/
 • Сертификат на типов обект
 • За обекти по индивидуален проект – части Архитектурна, Конструктивна, Електро и ВиК

 

Такса – 25лв.

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

21.Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект, на основание чл.154 ЗУТ /прмяна на инвестиционните намерения по време на строителството/

 

Необходими документи

 • Заявление по образец   
 • Документ за собственост
 • Разрешение за строеж
 • 3 бр. инвестиционни проекти в частта, която се променя

Такса за жилищни сгради и допълващо застрояване

            0,50 лв./м2 РЗП

           

Такса за всички останали сгради

            1,00 лв./м2 РЗП

 

Такса съгласуване на площни обекти

            0,50 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв.

 

Такса за съгласуване на линейни обекти

            0,20 лв. на л.м.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

22.Издаване на разрешение за строеж на ажурна/плътна ограда

 

Необходими документи

 

ЗА АЖУРНА ОГРАДА:

 • Конструктивно становище – 3 бр.
 • Конструктивен детайл на основите
 • Трасировъчен план

 

ЗА ПЛЪТНА ОГРАДА:

 • Проект по част „Конструктивна” – 3бр.
 • Архитектурен фрагмент – изглед
 • Трасировъчен план

 

Такса –  0,35 лв. на линеен метър, но не по-малко от 15лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

 

23.Издаване на Акт за узаконяване

 

Необходими документи

 • Заявление по образец  
 • Документ за собственост
 • Скица от действащия регулационен план
 • Архитектурно и конструктивно заключение
 • Документ за платена глоба
 • Наказателно постановление
 • Екзекутиви част ВИК и ЕЛЕКТРО
 • Декларация по §127 от ПЗР на ЗИДЗУТ
 • Съгласуване с ХЕИ и РС ПБС

 

Такса за жилищни сгради и допълващо застрояване

            3,00 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв.

           

Такса за всички останали сгради

            6,00 лв./м2 РЗП, но не по-малко от 50 лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

24.Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 

Необходими документи

 • Заявление   
 • Документ за собственост
 • Скица с указан начин на застрояване /виза/
 • Разрешение за строеж
 • Екзекутивна документация

 

 Такса – 0,05 лв. на м2 РЗП, но не по-малко от 15 лв.

 

Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

25.Възстановяване на изгубен одобрен инвестиционен проект, по който е изпълнен строеж, чрез заснемане, съгласно чл.145, ал.5 от ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление по образец 
 • Документ за собственост
 • Архитектурен проект
 • Конструктивно становище
 • Документи, доказващи законността на сградата

 

Такса – 0,10 лв. на м2 РЗП, но не по-малко от 15 лв.

 

 Срок за изпълнение – 30 дни

 

 


 

26.Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка /участие на общински служител/

 

Необходими документи

 • Заявление  
 • Документ за собственост
 • Протокол – образец 2
 • Разрешение за строеж

 

Такса – 30,00 лв. за заверка на протокола

 

Срок за изпълнение – 7 дни

 

 


 

27.Проверка изпълнението на строителна линия и ниво на строеж и съответствието му с одобрения проект и с подробния устройствен план (протокол образец 3)

 

Необходими документи

 • Заявление     
 • Документ за собственост
 • Протокол – образец 3

 

Такса –  30,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 


 

 

28.Получаване на уведомление от техническия ръководител /строителния надзор/ на обекта за заверена заповедна книга

 

Необходими документи

 • Заявление   
 • Документ за собственост
 • Разрешение за строеж
 • Копие на попълнена и заверена от технически ръководител или надзор заповедна книга.

 

Такса – 5 лв.

 


 

 

29.Съставяне на констативен протокол за завършеност на строеж по чл.181, ал.2 от ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление
 • Документ за собственост
 • Разрешение за строеж на обекта

 

Такса – 30,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 10 дни

 

 


 

30.Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV-та категория

 

Необходими документи

 • Заявление по образец     
 • Документ за собственост
 • Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване)
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива
 • Заверена заповедна книга
 • Акт обр. 12 и акт обр.14 за приемане на конструкцията
 • Констативен акт по чл. 176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
 • Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Заверен технически  паспорт на строежа

 

Такса за лечебни заведенияза болнична и извънболнична помощ

300,00 лв. на обект

 

Такса за сгради и съоръжения за обществено обслужване, складове и производствени сгради:

с РЗП до 200 м2  - 200.00лв. на обект

с РЗП от 201 м2 до 500 м2  - 400.00лв. на обект

с РЗП над 500 м2  - 500.00лв. на обект

Такса за всички останали сгради:

с РЗП до 200 м2  - 250.00лв. на обект

с РЗП от 201 м2 до 500 м2  - 500.00лв. на обект

с РЗП над 500 м2  - 600.00лв. на обект

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

31.Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V-та категория

 

Необходими документи

 • Заявление по образец      
 • Документ за собственост
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване)
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива
 • Заверена заповедна книга
 • Акт обр. 7 за приемане на конструкция по нива
 • Акт обр. 12 и акт обр.14 за приемане на конструкцията
 • Констативен акт по чл. 176, ал.1 ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения/Акт обр.15/
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите
 • Документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
 • Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа
 • Технически паспорт на строежа

 

Такса за  жилищни сгради – ниско застрояване до 10 м. височина

50,00 лв.

 

Такса за смесени сградидо 10 м. височина

300,00 лв. на обект

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

32.Подаване на жалби, сигнали, уведомления във връзка с незаконно строителство и нарушения по ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление или Жалба, свободен текст
 • Документ за собственост

 

Такса –  30 лв

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

33.Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване. Издаване на констативен протокол  за съборена сграда

 

Необходими документи

 • Заявление
 • Документ за собственост
 • Скица на имота

 

Такса – 50,00 лв.

Срок за изпълнение – 14 дни

 

  


 

34.Разрешение /Предписание/ за прекопаване на улици, тротоари, площадки и зелени площи

 

Необходими документи

 

Такса –  20,00 лв. + 30,00 лв./м2 /депозит за възстановителните работи/

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 

 


 

35.Разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия

           

Необходими документи

 

Такса –  30,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 


 

36.Разрешение за заемане на тротоари и улични платна за складиране на строителни материали или във връзка с изпълнение на разрешение за строеж

 

Необходими документи

 

Такса –  3,00 лв./ м2 за месец - гр. Драгоман І-ва зона 

                        –  2,00 лв./ м2 за месец - гр. Драгоман ІІ-ра зона

                         –  1,00 лв./ м2 за месец – всички села

 

Срок за изпълнение – 14 дни

 


 

37.Предоставяне на информация и данни от кадастрален план или от регулация на лицензирани фирми по ЗКИР.

 

Необходими документи

 

Такса – 20,00 лв. - обикновена услуга

                        – 50,00 лв. - бърза услуга

Срок за изпълнение – 7 дни - обикновена услуга

                                       – 3 дни - бърза услуга

 


 

38.Искане за осигуряване на достъп до имот по чл. 192 от ЗУТ

 

Необходими документи

 • Заявление
 • Документ за собственост
 • Предложение за достъп

 

Такса – 80,00 лв. - обикновена услуга

Срок за изпълнение – 30 дни - обикновена услуга

                                      

 

 


 

39.Удостоверение за състоянието на строежи, установено от комисия назначена от Кмета на общината по искане на заинтересованите лица 

Необходими документи

 

Такса – 50,00 лв.

Срок за изпълнение – 30 дни

                                      

 


 

40.Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

 

Необходими документи

 • Заявление
 • Документ за собственост
 • Удостоверение за наследници, ако е необходимо

 

Такса за копиране и заверяване на преписи от документи:

   формат А4 –   2,00 лв. на лист - обикновена услуга

   5,00 лв. на лист - бърза услуга

 

   формат А3 – 4,00 лв. на лист - обикновена услуга

  8,00 лв. на лист - бърза услуга

 

 Такса за заверяване на преписи от документи:

   формат А4 –   1,00 лв. на лист - обикновена услуга

    3,00 лв. на лист - бърза услуга

 

   формат А3 – 3,00 лв. на лист - обикновена услуга

  5,00 лв. на лист - бърза услуга

Такса за заверено копие от ПУП

     3,00 лв. на лист - обикновена услуга

   5,00 лв. на лист - бърза услуга

 

Такса за заверено копие от инвестиционен проект

   формат А3 и А4 – 2,00 лв. на лист

  за по-голям формат – стойността на копието по фактурата + 2,00 лв. на лист

 

 

Срок за изпълнение 10 дни – обикновена услуга

                                   3      дни – бърза услуга

 

 


 

41.Заверка на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ

 

Необходими документи

 • Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ

 

Такса – 5,00 лв.

 

Срок за изпълнение – 3 дни

 

 

*Декларацията се заверява от техническа служба преди подаването и в сектор „Местни данъци и такси”

 


42. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.

Необходими документи:

Заявление по образец

Такса - 30лв.

Срок за изпълнение - 3 дни     


43. Вписване в регистъра на технически строеж.

Необходими документи:

Заявление по образец 

Технически паспорт

Такса - 10 лв.

Срок за изпълнение -3 дни 


44. Издаване на разрешение за поставяне на  преместваем обект, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на основание чл. 56, чл. 57 от ЗУТ и наредба на общинския съвет по чл. 56, ал. 2.

Необходими документи:

Заявление по образец

Сертификат на типов обект

За обекти по индивидуален проект - части Архитектурна, Конструктивна, Електра и ВиК

Такса - 1,00 лв./кв.м. РЗП, не по-малко от 30лв.

Срок за изпълнение - 7 дни