!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 166 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС
Четвъртък, 29 Април 2021 14:07

На територията на Община Драгоман  е предвидено да се реализира инвестиционно предложение за:

„Проектиране и изграждане на обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“

 Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД 

 За предложението предстои да се извърши процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. и доп. ДВ, бр. 102/2020 г.).

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – ОВОС е открит обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за горепосоченото инвестиционно предложение.

 Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 01.05.2021 г. до 15.05.2021 г. в сградата на Община Драгоман, 2210, гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов” № 26 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Писмени становища могат да се подават в деловодството на Община Драгоман, в срок от 14 дни от датата на публикуване.