!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 161 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Заповед за спечелил търга с. Беренде извор
Петък, 23 Април 2021 16:33

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 319/23.04.2021 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 20.04.2021 г. назначена със Заповед № РД-15-253/ 29.03.2021 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

Недялко Недялков, адрес: гр. Драгоман, община Драгоман, за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3+3 /три плюс три/ години на земеделски имот в землището на с. Беренде извор, община Драгоман, а именно:

 

- Поземлен имот с идентификатор 03900.2.91 (нула три девет нула нула точка две точка девет едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1058/04.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Беренде извор, местност: ГЕРЕН; Площ: 4613 (четири хиляди шестстотин и тринадесет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пет); Номер по предходен план: 002091 (нула нула две нула девет едно), в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от него тръжна наемна цена от 10,00лв. (десет лева и 00 ст.) на дка за година без ДДС.

Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет- страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем съобразно предложената цена.

            Заповедта може да се обжалва пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

Кмет на община Драгоман