!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 73 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Заповеди за спечелени търгове
Вторник, 06 Април 2021 09:58

ЗАПОВЕД

 

 

№ РД-15-274 / 05.04.2021 г., гр. Драгоман

            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 30.03.2021 г. назначена със Заповед № РД-15-196/ 05.03.2021 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

 

         Васил Петров Петров, адрес: гр. София, бул. „Мадрид“ № 58, ап. 3, за спечелил търга с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:

 

- Недвижим имот, находящ се в с. Цацаровци, община Драгоман, област София представляващ УПИ ХХІ - 214 /двадесет и едно за планоснимачен номер двеста и четиринадесет/ от кв. 11 /единадесет/ по плана на с Цацаровци, с площ от 805 кв.м. ., в резултат на проведен търг с явно наддаване за продажба и предложена от него тръжна наемна цена от 8050 лв. (осем хиляди и петдесет лв. и 00 ст.) за имота без ДДС

 

1.Купувачът следва да внесе сумата от 6050 лв. (шест хиляди и петдесет лв. и 00 ст.) представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника за търга, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

2.Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 161 лв. (сто шестдесет и един лв. и нула ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

3.Купувачът заплаща и сума в размер на 241.50 лв. (двеста четиридесет и един лв. и петдесет ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

         

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

Кмет на община Драгоман

ЗАПОВЕД

 

№ РД-15-275/ 05.04.2021 г., гр. Драгоман

            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 30.03.2021 г. назначена със Заповед № РД-15-197/ 05.03.2021 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

         Димка Андреева Стефанова, адрес: гр.София, кв. „Модерно предградие“ ул. „Старата църква“ № 54 А, за спечелила търга с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:

- Недвижим общински имот, представляващ апартамент № 3, в блок № 1, находящ се на втори етаж, състоящ се от две стаи, коридор, складова ниша и санитарен възел с площ от 43.42 кв.м. и общи части от 11.30 кв.м. или общо 54.82 кв.м., намиращ се в УПИ VIII -170 по плана на гр. Драгоман, с административен адрес: ул. „Никола Й. Вапцаров“ №14. Конструкция – масивна с дървен гредоред. Година на построяване – 1939г., в резултат на проведен търг с явно наддаване за продажба и предложена от нея тръжна наемна цена от 8529 лв. (осем хиляди и петстотин двадесет и девет лв. и 00 ст.) за имота без ДДС.

1.Купувачът следва да внесе сумата от 5529 лв. (пет хиляди и петстотин двадесет и девет лв. и 00 ст.) представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника за търга, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

2.Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 170.58 лв. (сто и седемдесет лв. и петдесет и осем ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

3.Купувачът заплаща и сума в размер на 255.87 лв. (двеста петдесет и пет лв. и осемдесет и седем ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

Кмет на община Драгоман