!

Банер

Е - правителство

Банер

Междусистемна газова връзка България-Сърбия

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Избори

Банер

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Посетители

В момента има 204 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ЗАПОВЕД
Сряда, 24 Февруари 2021 10:49

З А П О В Е Д

 

                        № РД – 15 - 167/23.02.2021г. гр. Драгоман


На основание , чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл.99, ал.1 т.1 от АПК 

НАРЕЖДАМ:

 

       1. Отменям моя Заповед № РД – 15 - 104/03.02.2021г., гр.Драгоман и анулирам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общинско помещение, находящо се в дневен център в Поликлиника на гр. Драгоман, първи етаж с площ от 26,50 кв.м.и общи части 6,02 кв.м.

МОТИВИ:

От извършена последваща служебна справка е установено, че имотът макар свободен от тежести и представляващ общинска собственост е отдаден под наем, като част от други помещения с предходен договор за наем на друго лице и след проведен и спечелен търг с явно наддаване. Ограничената свързаност между помещенията е послужила, като неправилно фактическо основание за обособяване на отделен предмет на търга, без да се вземе предвид, че същата част е предмет на друг договор за отдаване под наем. Това обстоятелство , опорочава фактическото основание, послужило за обявяване и провеждане на търга, респективно за определяне на победител и сключване на договор. Липсата на фактическо основание, налага преразглеждането и отмяната на предходния административен акт. Същият не е оспорван по реда на АПК, като са налице предпоставките за възобновяване на административното производство, преразглеждане на индивидуалния административен ак ти неговата отмяна с отмяна на последиците от него.

               2. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесените депозити да           бъдe възстановена.

     3. Препис от настоящата Заповед да бъде обявена на електронната страница на община Драгоман, както и на информационното табло в сградата на общината.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН

 
Назад