Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 177 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

Заповеди за предстоящи търгове
Четвъртък, 22 Октомври 2020 13:53

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 – 765/ 22.10.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от ЗОС, чл. 18 от Наредба № 8, Решение № 201 по Протокол № 7 от 25.09.2020г. на Общински съвет Драгоман.

 

НАРЕЖДАМ:

 

Откривам процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5+5 (пет плюс пет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в дневен център, в поликлиниката на гр. Драгоман – Стая № 31 с обща площ от 16,50 кв.м. и общи части с площ от 6,02 кв.м. или общо 22,52 кв.м. и стая № 32 с обща площ от 25,15 кв.м. и общи части с площ от 9,02 кв.м. или общо 34,17 кв.м.

1.Начална тръжна месечна наемна цена определена с Решение № 201 по Протокол № 7 от 25.09.2020г. на Общински съвет Драгоман,както следва: 1.50лв./кв.м. без ДДС.

2.Търгът ще се проведе на 17.11..2020г. в административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, заседателната зала от 10:00ч.

3.Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 02.11.2020г. до 14.00 ч. на 16.11.2020г. срещу платена, невъзстановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК – офис Драгоман, по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020. Срок за подаване на заявления за участие до 14.00ч. на 16.11.2020 г.

4.Депозита за участие в търга е 50лв.,който се внася в ДСК – офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

 

Начин на плащане на цената – в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК – офис Драгоман.

5.Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 02.11.2020г. до 14.00ч. на 16.11.2020г.

6.Депозитът на неспечелилия участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

7.Документите постъпили в деловодството на община Драгоман се представят от деловодителя на тръжна комисия в деня и часа определени за начало на търга.

8.Определям състав на комисията по провеждане на търга:

  1. 1.Комисията да проведе търга по Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман
  2. I.Извлечение от настоящата заповед да се окачи на видни места в административната сграда на Общината, както и на интернет страницата на община Драгоман.


 

   АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

   Кмет на община Драгоман


З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 – 766/ 22.10.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от ЗОС, чл. 18 от Наредба № 8, Решение № 200 по Протокол № 7 от 25.09.2020г. на Общински съвет Драгоман.

НАРЕЖДАМ:

 Откривам процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 5+5 (пет плюс пет) години на следния недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в дневен център, в поликлиниката на гр. Драгоман – Стая № 33 с обща площ от 17,15 кв.м. и общи части с площ от 6,27 кв.м. или общо 23,42 кв.м.

1.Начална тръжна месечна наемна цена определена с Решение № 200 по Протокол № 7 от 25.09.2020г. на Общински съвет Драгоман,както следва: 1.50лв./кв.м. без ДДС.

2.Търгът ще се проведе на 17.11.2020г. в административната сграда на община Драгоман, ул. „Захари Стоянов“ № 26, заседателната зала от 10:30 ч.

3.Утвърждавам тръжна документация, която може да се получи в деловодството на община Драгоман в срок от 02.11.2020г. до 14.00ч. на 16.11.2020г. срещу платена, невъзтановима такса от 150 лв. с ДДС по сметка в ДСК – офис Драгоман, по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020. Срок за подаване на заявления за участие до 14.00ч. на 16.11.2020г.

4.Депозита за участие в търга е 50 лв.,който се внася в ДСК – офис Драгоман по сметка на общината IBAN: BG58STSA93003365001020.

Начин на плащане на цената – в български лева по банкова сметка на община Драгоман в ДСК – офис Драгоман.

5.Посещения и огледи на имота могат да извършват само закупилите тръжна документация – всеки петък от 10.00 до 11.00 часа от 02.11.2020г. до 14.00ч. на 16.11.2020г.

6.Депозитът на неспечелилия участник се връща в седем дневен срок след приключване на търга.

7.Документите постъпили в деловодството на община Драгоман се представят от деловодителя на тръжна комисия в деня и часа определени за начало на търга.

8.Определям състав на комисията по провеждане на търга:

  1. 1.Комисията да проведе търга по Наредба № 8 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман
  2. I.Извлечение от настоящата заповед да се окачи на видни места в административната сграда на Общината, както и на интернет страницата на община Драгоман.

 

   АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

   Кмет на община Драгоман