Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 79 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ОБЯВЛЕНИЕ
Вторник, 13 Октомври 2020 10:37

ОБЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: свободна длъжностпо трудово правоотношение

Главен специалист „Транспорт“ в Общинска администрация Драгоман.

Области на дейност

  • Транспорт
  • Инфраструктура
  • Икономика
  • Улично осветление
  • Снегопочистване

Преки задължения

1.Участва в подготовката и провеждането на обществени поръчки;

2.Участва в разработването на проекти на наредби на Общинския съвет, процедури, правила и други вътрешни актове;

3.Организира дейностите по осигуряване безопасността на движението в населените места от общината;

4.Разработва транспортната схема на общината, както и предложения за нейното оптимизиране;

5.Разработва условия за провеждане на конкурси, методика за оценка на оферти и провежда конкурси за разпределяне на превозите между превозвачите;

6.Анализира дейността на превозвачите на територията на общината и прави предложения за разпределението и разходването на бюджетните субсидии за обществения превоз и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания;

7.Извършва процедурите по издаване и отнемане на разрешения за таксиметров превоз и води регистър на разрешенията;

8.Контролира състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства;

9.Набира и анализира информация за изготвяне на програми за развитие и поддръжка на общинската техническа инфраструктура, в т.ч. транспортна техническа инфраструктура и съоръжения към нея, преносни и разпределителни проводи и съоръжения на енергоснабдителните мрежи, електронните съобщителни мрежи, водоснабдителните и канализационни мрежи и съоръжения към тях;

10.Участва в координирането и съгласуването на дейностите по подземното и надземно строителство, свързани с осъществяване на инвестиционната програма на общината;

11.Осъществява контрол по взаимната обвързаност на различните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на общината;

12.Осъществява инвеститорски контрол по договори за инвестиционно проектиране, строителство, основен и текущ ремонт, поддръжка, строителен надзор и други за елементите на техническата инфраструктура;

13.Осъществява съгласуването за извършване на строително-монтажни работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки, вътрешно-квартални пространства, общински и полски пътища, озеленени и залесени площи на територията на общината;

14.Отговаря за поддържане на техническата инфраструктура на територията на общината във военно време;

15.Отговаря за осигуряване на знаковото стопанство /пътни знаци, улична маркировка, табели на улици и др. информационни табели/ на територията на общината;

16.Контролира техническите изисквания и разходите, относно инсталиране, експлоатация и поддържане и ремонт на уличното осветление на територията на община Драгоман;

17.Осигурява техническа помощ, свързана с отчитане, проучване и разработване на нови проекти, свързани с уличното осветление и електрозахранването и консумацията на електричество на сградите общинска собственост в общината;

18.Контролира и наблюдава функционирането на системите за осветление на територията на общината;

19.Изготвя от името на кмета предложения до Общинския съвет или становища по въпроси, свързани с областите на дейност на длъжността;

20.Участва в работата на комисиите, в чийто състав е назначен със заповед на кмета на общината;

 

Изисквания за заемане на длъжността: Образователна степен: средно образование

Минимален професионален опит: 2 год.

Допълнителна квалификация: Кандидатът да притежава компютърни умения на добро потребителско ниво за работа с Майкрософт Офис, Интернет и копирна техника, програмни продукти, да бъде мотивиран да заеме тази длъжност, да притежава компетентност, свързана с познаване и прилагане на нормативни актове, да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността , комуникационна компетентност.

Необходими документи за кандидатстване

Автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация и компютърна грамотност.

Срокът за подаване на документите е до 30.10.2020 г. на е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или в деловодството на община Драгоман.

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.