Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 63 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ЗАПОВЕДИ ЗА СПЕЧЕЛИЛИ ТЪРГОВЕ ОТ 29.09.2020Г.
Понеделник, 12 Октомври 2020 14:47

З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 728/07.10.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба №8 нa община Драгоман и протокола на комисията от 28.09.2020 г. назначена със Заповед № РД-15-631/28.08.2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

Светла Ананиева, адрес: гр. София, за спечелилa търга с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост, а именно:

Недвижим имот, представляващ УПИ VІІІ - 75 /осем за планоснимачен номер седемдесет и пет/ от кв. 9 /девет/ по регулационния план на с. Василовци, община Драгоман целият с площ от 852 (осемстотин петдесет и два) кв.м., в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от него тръжна продажна цена 11 000 (единадесет хиляди лв. и 00 ст.) лв.

Купувачът следва да внесе сумата от 7200 лв. (седем хиляди и двеста лв. и 00 ст.) лв., представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника в търга, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

1.Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 220,00 лв. (двеста и двадесет лв. и 00 ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

2.Купувачът заплаща и сума в размер на 330,00 лв. (триста и тридесет лв. и 00 ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

            Цените следва да бъдат платени в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед по сметка на Община Драгоман.

         Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет - страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко - продажба съобразно предложената цена.

       Заповедта може да се обжалва пред Административния съд - София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


 

З А П О В Е Д

 

 

 

№ РД - 15 - 729/07.10.2020 г. гр. Драгоман

 

 

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба №8 нa община Драгоман и протокола на комисията от 28.09.2020 г. назначена със Заповед № РД-15-630/28.08.2020 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

 

 

Атанас Георгиев, адрес: гр. София, за спечелил търга с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост, а именно:

 

Недвижим имот № 501.215 по плана на новообразуваните имоти на местност "ЯЗОВИРА", землището на с. Цацаровци с ЕКАТТЕ 78255, община Драгоман с площ от 371 /триста седемдесет и един/ кв.м., в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от него тръжна продажна цена 3 800,00 (три хиляди и осемстотин лв. и 00 ст.) лв.

 

1. Купувачът следва да внесе сумата от 3300,00 лв. (три хиляди и триста лв. и 00 ст.)    лв., представляваща остатъка от цената на имота след приспадане на депозита внесен от участника за търга, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

 

2. Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 76,00 лв. (седемдесет и шест лв. и 00 ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

 

3. Купувачът заплаща и сума в размер на 114,00 лв. (сто и четиринадесет лв. и 00 ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

 

            Цените следва да бъдат платени в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед по сметка на Община Драгоман.

 

         Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет - страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко - продажба съобразно предложената цена.

 

       Заповедта може да се обжалва пред Административния съд - София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН