Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 79 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

ЗАПОВЕДИ ЗА СПЕЧЕЛЕНИ ТЪРГОВЕ ОТ 08.09.2020 Г.
Петък, 18 Септември 2020 15:49

ЗАПОВЕД

 

 

№РД-15-683/17.09.2020 г., гр. Драгоман

            На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 08.09.2020г. назначена със Заповед № РД-15-584/10.08.2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

         Кирил Иванов, адрес: гр. София, за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3+3 /три плюс три/ години на земеделски имоти в землището на с. Летница, а именно:

 

- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.342 (четири три четири осем четири точка едно девет точка три четири две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес: с. Летница, местност: Бяла Поляна; Площ: 6146 (шест хиляди сто четирдесет и шест) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000342 (нула нула нула три четири две).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.367 (четири три четири осем четири точка едно девет точка три шест седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18- 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно измемение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземелния имот: с. Летница, местност: ПОД СЕЛО; Площ: 4812 (четири хиляди осемстотин и дванадесет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000367 (нула нула нула три шест седем).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.27.220 (четири три четири осем четири точка две седем точка две две нула) по кадастралната карта и кадастарлните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: Ясен; Площ: 5745 (пет хиляди седемстотин четиридесет и пет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 9 (девет); Номер по предходен план: 000220 (нула нула нула две две нула).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.27.230 (четири три четири осем четири точка две седем точка две три нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ПОД СЕЛО; Площ: 3977 (три хиляди деветстоти седемдесет и седем) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер на предходен план: 000230 (нула нула нула две три нула).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.19.349 ( четири три четири осем четири точка едно девет точка три четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: БЯЛА ПОЛЯНА; Площ: 1405 (хиляда четиристотин и пет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория: 6 (шест); Номер на предходен план: 000349 (нула нула нула три четири девет).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.21.203 (четири три четири осем четири точка две едно точка две нула три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ШУМЛЯК; Площ: 4717 ( четири хиляди седемстотин и седемнадест) кв. м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята 6 (шест); Номер по предходен план: 000203 (нула нула нула две нула три).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.26.49 (четири три четири осем четири точка две шест точка четири девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: МОГИЛАТА; Площ: 4999 (четири хиляди деведстотин деведесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 7 (седем); Номер по предходен план: 000049 (нула нула нула нула четири девет).

- Поземлен имот с идентификарот 43484.21.196 (четири три четири осем четири точка две едно точка едно девет шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение по кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за измеменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ВОЙНИ ДОЛ; Площ: 3137 (три хиляди сто тридесет и седем) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начина на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 7 (седем); Номер по предходен план: 000196 ( нула нула нула едно девет шест).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.21.184 (четири три четри осем четири точка две едно точка едно осем четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: Войни Дол; Площ: 1455 ( хиляда четиристотин петдесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 7 (седем); Номер по предходен план: 000184 (нула нула нула едно осем четири).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.21.181 (четири три четири осем четири точка две едно точка едно осем едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 - 1064/ 04.05.2018г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност ВОЙНИ ДОЛ; Площ: 2816 (две хиляди осемстотин и шестнадесет) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 7 (седем); Номер на предходен план: 000181 ( нула нула нула едно осем едно).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.31.320 (четири три четири осем четири точка три едно точка три две нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: Стойка Падина; Площ: 398 (триста деветдесет и осем) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 9 (девет); Номер по предходен план: 000320 ( нула нула нула три две нула).

- Поземлен имот с идентификатор 43484.21.204 (четири три четири осем четири точка две едно точка две нула четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със ЗАПОВЕД РД - 18 - 1064/04.05.2018г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; Адрес на поземления имот: с. Летница, местност: ШУМЛЯК; Площ: 4374 (четири хиляди триста седемдесет и четири) кв.м; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 6 (шест); Номер по предходен план: 000204 (нула нула нула две нула четири), в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от него тръжна наемна цена от 12,00лв. (дванадесет лева и 00 ст.) на дка за година без ДДС.

         Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет- страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем съобразно предложената цена.

       Заповедта може да се обжалва пред Административния съд - София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 681/17.09.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба №8 нa община Драгоман и протокола на комисията от 08.09.2020 г. назначена със Заповед № РД-15-580/10.08.2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

Павлинка Чуканова, адрес: гр. Драгоман, за спечелилa търга с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост, а именно:

            - Недвижим общински имот, представляващ апартамент №2, състоящ се от две стаи, коридор, складова ниша и санитарен възел с площ от 40.95 кв.м. и общи части от 10.63 кв.м. или общо 51.58 кв.м., находящ се на първи етаж /източно изложение/ в блок №1 от УПИ VIII-170 от кв.17 по плана на гр. Драгоман, с административен адрес : "ул. Никола Й. Вапцаров" №14. Конструкция - масивна с дървен гредоред. Година на построяване - 1939 г., в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от нея тръжна продажна цена 8030,00 лв. (осем хиляди и тридесет лв. и 00 ст.) без ДДС.

1.Купувачът следва да внесе сумата от 8030,00 лв. (осем хиляди и тридесет лв. и 00 ст.) лв. без ДДС за имота, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

2.Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 160,60 лв. (сто и шестдесет лв. и шестдесет ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

3.Купувачът заплаща и сума в размер на 240,90 лв. (двеста и четиридесет лв. и деветдесет ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

            Цените следва да бъдат платени в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед по сметка на Община Драгоман.

         Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет - страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко - продажба съобразно предложената цена.

       Заповедта може да се обжалва пред Административния съд - София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 680/17.09.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 08.09.2020 г. назначена със Заповед № РД-15-590/ 10.08.2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

Александр Мациевски, адрес: гр. София, за спечелил търга с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:

            - Недвижим имот, находящ се в с. Габер, община Драгоман, област Софийска, представляващ УПИ ХІІІ - 26 „Мелница” от кв.3 по плана на с. Габер с площ от 2877 (две хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв.м. заедно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м., в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от него тръжна продажна цена 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лв. и 00 ст.) без ДДС.

 

1.Купувачът следва да внесе сумата от 30 000,00 лв. (тридесет хиляди лв. и 00 ст.) без ДДС, за имота, която следва да се внесе по сметката на Община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 445600.

2.Купувачът е длъжен да заплати и сума в размер на 600,00 лв. (шестстотин лв. и 00 ст.), представляваща 2% /два процента/ режийни разноски върху продажната цена за недвижимия имот по т.1, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 447000.

3.Купувачът заплаща и сума в размер на 900,00 лв. (деветстотин лв. и 00 ст.), представляваща 3% /три процента/ местен данък, по чл. 49 от ЗМДТ върху продажната цена на недвижимия имот, която следва да се внесе по сметка на община Драгоман в Банка ДСК, клон Драгоман, IBAN: BG30STSA93008497660300, BIC: STSABGSF, код 442500.

            Цените следва да бъдат платени в срок до 14 дни от връчване на настоящата заповед по сметка на Община Драгоман.

           Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет - страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за покупко - продажба съобразно предложената цена.

       Заповедта може да се обжалва пред Административния съд - София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН


З А П О В Е Д

 

№ РД - 15 - 682/17.09.2020 г. гр. Драгоман

 

На основание чл. 44, ал. 2, от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1 от Наредба № 8 на община Драгоман и протокола на комисията от 08.09.2020 г. назначена със Заповед № РД-15-587/ 10.08.2020 г.

ОБЯВЯВАМ:

 

Николай Христов, адрес: с. Големо Малово, община Драгоман, за спечелил търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3+3 /три плюс три/ години на земеделски имоти в землището на с. Раяновци, община Драгоман, а именно:

 

Поземлен имот с идентификатор 62342.24.2 (шест две три чеири две точка две четири точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ЕРИВИЦА; Площ: 3499 (три хиляди четиристотин деветдесет и девет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пет); Номер по предходен план: 024002 (нула две четири нула нула две).

 

Поземлен имот с идентификатор 62342.24.3 (шест две три четири две точка две четири точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземлени-я имот: с. Раяновци, местност ЕРИВИЦА; Площ: 4000 (четири ихиляди) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пет); Номер по предходен план: 024003 (нула две четири нула нула три).

Поземлен имот с идентификатор 62342.24.4 (шест две три четири две точка две четири точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ЕРИВИЦА; Площ: 7995 (седем хиляди деветстотин деветдесет и пет) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пет); Номер по предходен план: 024004 (нула две четири нула нула четири).

Поземлен имот с идентификатор 62342.24.5 (шест две три четири две точка две четири точка пет) по кадастралната карта и кдастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1072/09.05.2018 . на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ЕРИВИЦА; Площ: 1498 (хиляда четиристотин деветдесет и осем) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5 (пет); Номер по предходен план: 024005 (нула две четири нула нула пет).

Поземлен имот сидентификатор 62342.27.3 (шест две три четири две точка две седем точка три) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ПОД ВОЛЕНИЦА; Площ: 4000 (четири хиляди) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 10 (десет); Номер по предходен план: 027003 (нула две седем нула нула три).

Поземлен имот с идентификатор 62342.27.10 (шест две три четири две точка две седем точка едно нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със зЗаповед РД-18-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ПОД ВОЛЕНИЦА; Площ: 1500 (хиляда и петстотин) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 10 (десет); Номер по предходен план: 027010 (нула две седем нула едно нула).

Поземлен имот с идентификатор 62342.27.14 (шест две три четири две точка две седем точка едно четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1072/09.05.2018 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: с. Раяновци, местност ПОД ВОЛЕНИЦА; Площ: 3296 (три хиляди двеста деветдесет и шест) кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 10 (десет); Номер по предходен план: 027014 (нула две седем нула едно четири), в резултат на проведен търг с явно наддаване и предложена от него тръжна наемна цена от 14,00 лв. (четиринадесет лева и 00 ст.) на дка за година без ДДС.

Настоящата Заповед да се окачи на видно място в административна сграда, да се обяви в интернет- страницата на общината, да се връчи на спечелилия търга участник и след като влезе в сила да се сключи договор за наем съобразно предложената цена.

            Заповедта може да се обжалва пред Административния съд – София област в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН