Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Преброяване 2021

Банер

!

Банер

FreeWiFi Zone

Банер

Калкулатор данък МПС

Банер

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 61 посетителя в сайта

IloveBulgaria

Банер

Времето

З А П О В Е Д № РД-15-573/ 05.08.2020 г. противоепидемични мерки от 05 август 2020 г. до 31 август 2020 г.
Сряда, 05 Август 2020 08:40

З А П О В Е Д

№ РД-15-573/ 05.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния и във връзка с връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. и Заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. и Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Драгоман, считано от 05 август 2020 г. до 31 август 2020 г.:

1.  Преустановяват се присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират оценяване и подкрепа за личностно развитие доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. 

Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)  присъствието на деца, на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при спазване на условията на т.16.

2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 16.

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 16.

4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 16.

5. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.

6. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 16 .

7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8. Всички работодатели и органи по назначаване да организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

а) дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването;

б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса  и други);

в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно Приложение № 2 към Заповед № РД-01-446/31.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.);

е) организиране на дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние) при възможност в зависимост от спецификата  на съответната трудова дейност.

ж) при непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, прилагат и следните противоепидемични мерки:

а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанцията;

г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция и хигиена на ръцете.

10. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места, в т. ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от № РД-01-446/31.07.2020 г.

Изключение от задължението по т. 10 се допуска за:

а) клиентите в местата за хранене и в питейните заведения;

б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници  

11. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на всички открити обществени места е препоръчително.

12. По смисъла на т. 4 „обществени“ са местата, които са свободно достъпни и/или са предназначени за обществено ползване.

13. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

14. Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.

15. Лицата по т. 8 са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.

16. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

II. Настоящата заповед влиза в сила от 01.08.2020 г.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на община Драгоман.

IV. Контрол по изпълнението на заповедта да се осъществява ежедневно от РУ на МВР Сливница и Общински инспекторат – Драгоман.

 

АНДРЕЙ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДРАГОМАН