Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 77 посетителя в сайта

Времето

Общинска администрация Драгоман обявява следните свободни работни позиции :
Сряда, 15 Ноември 2017 09:50
1.   Длъжност: Старши експерт  „Труд и работна заплата, Управление на човешките ресурси и Безопасност и здраве при работа”
Преки задължения
 1. Изготвя проекти на стратегии, политики и планове в областта на човешките ресурси и организира тяхното изпълнение;
 2. Участва в  разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация и тяхната актуализация;
 3. Организира и извършва дейността по набирането и подбора на персонала;
 4. Изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите, съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 5. Организира и координира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 6. Осигурява техническа и логистична подкрепа, както и  методическа помощ при прилагане на нормативната уредба за управлението на човешките ресурси в общинската администрация;
 7. Разнася своевременно в трудовите книжки настъпилите промени по сключени договори, при напускане на служителите оформя трудовите книжки съгласно изискванията.
 8. Изготвя и съхранява  книгата за извънреден труд и регистъра на сключените трудови договори.
 9. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на  законодателството  и за изпълнението на  задължението на работниците,води инструктажни книги,подава декларация по чл.15 ЗБУТ, представлява работодателя пред  контролните органи на Инспекция по труда.
 10. Изготвя УП-1 при пенсиониране на работници и служители от общинската администрация и звената към нея.
 11. разработва  и предлага  за одобрение щатните и длъжностните разписания  на ОА и звената към нея ;
 12. извършва вписвания в  ЕИСЧУРДА и ИИСДА.
 13. организира съхраняването на документацията, съгласно изискванията на Закона за националния архивен фонд и други специални закони.
 
 1. Изготвя формулярите за оценка на трудовото изпълнение на служителите в администрацията.
 1. изпълнява и други задачи, възложени от директора на дирекцията в рамките на основната цел и областите на дейност.
Изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 (две) години.
Допълнителна квалификация: умения за работа с Майкрософт Офис и Интернет .
 
2.  Длъжност: Главен специалист „Туристически информационен център”
Преки задължения
1.  Организира мероприятия, свързани с туристическите дейности  в района;
2. Реклама и маркетинг на туристическите дестинации в общината в районен, национален и международен мащаб,участие в туристически борси;
3. Подготовка и практическа реализация на туристически пакети – екотуризъм, поклонически и културен туризъм и др.;
4. Презентации /филмови, устни и пр./ пред организирани туристически групи и индивидуални туристически посещения;
5. Активни връзки с туристически агенции и туроператори за увеличаване туристическия поток в общината;
6. Организиране на походи, посещения на туристически и културно-исторически обекти;
7. Екскурзоводство, напътствия, полезни съвети, указания, съпровождане на туристи до желани за посещения обекти;
8. Активност в привличането на български и чуждестранни туристи и по-дългото им пребиваване в нашия район;
9. Поддръжка и постоянна актуализация на туристическия сайт, редовни публикации и информации във местни, регионални, национални и международни медии.
 
Изисквания за заемане на длъжността:
 1. 1.Образование : средно
 2. 2.Професионален опит -2 год.
 
 
 
Заявления и автобиографична справка се приемат  на гише „Деловодство“ в Общинска администрация, ул. „Захари Стоянов“ № 26, ет. 2  всеки работен ден от 08,00ч. до 17,00ч.