Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 138 посетителя в сайта

Времето

Структура на населението
Понеделник, 21 Юни 2010 11:19

Населените места в община Драгоман са 34, от които 1 град и 33 села. На територията на общината са обособени вилни зони в селата Цацаровци, Ялботина, Чеканец, Цръклевци, Круша, Дреатин, Драгоил, Калотина, Чепърлянци, Летница.

Административен център на общината е град Драгоман. Обособени са 33 села – Беренде, Беренде извор, Василовци, Вишан, Владиславци, Габер, Големо Малово, Горно село, Грълска падина, Долна Невля, Долно ново село, Драгоил, Дреатин, Калотина, Камбелевци, Круша, Летница, Липинци, Мало Малово, Начево, Неделище, Несла, Ново Бърдо, Прекръсте, Раяновци, Табан, Цацаровци, Цръклевци, Чеканец, Чепърлянци, Чорул, Чуковезер, Ялботина.

Около 75% от територията на общината е заета от селища с малък демографски потенциал. Там се наблюдава подчертана тенденция към депопулация. 

Население и демографско развитие – основни тенденции

Населението на Община Драгоман към 15.07.2013 г. по данни на ГД “ГРАО” е 5302 жители.                                                                          

 tablica 1tablica 2 

Естественият прираст в общината е отрицателен, с тен­денция на намаляване през последните няколко години.

  • Живородени деца - 43 (2010г), 42 (2011г), 39 (2012г).
  • Починали деца– няма      (2010), няма(2011), няма (2012).
  • Починали възрастни 111 (2010г), 114 (2011г), 104 (2012г).

           Високата смъртност е вследствие на влошената възрастова структура. Демографското развитие на общината може да се обособи в два периода:

  • Непрекъснато      нарастване на населението до средата на 80-те години на ХХ век (с      най-високи темпове през 1957-65 г.);
  • Намаление за периода      1986-2012 г., с по-висок темп      след 1992 г.

Динамиката в броя на населението е съпроводена и с промени в неговата възрас­това структура. Очертава се застаряване на населението – броят и делът на ли­цата под 15 г. постепенно намалява. Процентният анализ на възрастовите групи на населението показва доминиращо присъствие на възрастовата група на активното трудоспособно население от 18 до 62 мъже и от 18 до 59 години жени са 2803, 587 са младите хора и децата до 17 години; 1912 е населението над 65 години. При такъв възрастов състав на населението общината разполага с човешки ресурс за развитие в средносрочен план, но в разрез на дългосрочно планиране не прави изключение от общата тенденция на застаряване на населението на страната.

62,60% от населението на общината е концентрирано в общинския център град Драгоман. 30 от населените места са с население под 250 жители, което е 37,40 % от всички населени места в общината.

Като цяло селското население е застаряло, но вътрешните структурни различия дават основание за обособяване на две групи села:

  • Първа група – села с нормална,      ненарушена възрастова структура – Габер, Калотина и Голямо Малово. Основен      принос за поддържането на демографския баланс в с. Калотина има близостта      с гранично-пропускателния пункт;
  • Втора група – села с влошена      възрастова структура – 30. Това са много малки села и махали.

Тези данни категорично показват тенденцията за концентрация на населението към по-големите с изградена инфраструктура селища и дават възможните посоки за развитие на общината като цяло. Те поставят и редица въпроси за функционирането, ефективността и качеството на редица социални услуги в сферата на здравеопазването, образованието, комуникациите. Опустяващите населени места изискват ясна стратегия на общината за тяхното бъдеще и като сграден фонд, и като неизползвани потенциални възможности в сферата на нетрадиционни видове туризъм.

Етническата структура на общината е близка до тази за страната. Основен етнос е българският. Според данни от последното преброяване 100% от населението в общината се самоопределят като българи.

Разпределението на населението по майчин език е сходно с етническата структура на населението. Майчиният език е българския.

Основно вероизповедание в общината е християнството, като значителна част от населението се определят като източноправославни християни – над 95%.

                                  

 
 

 

 
Назад