Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 105 посетителя в сайта

Времето

Проект
Понеделник, 11 Януари 2016 14:54

2

Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154, с.Чуковезер, общ. Драгоман”е финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите“. Изпълнението на Договор № 10618 от 10.09.2015г. между ПУДООС и община Драгоман на основание Договор  за безвъзмездна финансова помощ DIR -51222031- C001/09.01.2013г. по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейския съюз за проект № DIR-51222031-1-173 „ Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания“ между ПУДООС и МОСВ е за срок 3 години и 51 дни на стойност 803 921,86 лева.

 Малко история:

Депото на община Драгоман (GPS координати: Х (позиция изток) = 22?54?1.513?; Y (позиция север) = 42?55?2.911?; LL (WGS84) ) е собственост на Общината (общинска частна) и отстои на около 2 кm от града. Депото е изградено върху площ от 23.309 дka. Депото е разположено в землището на с.Чуковезер,  ЕКАТТЕ 81699, местност „Модрилняк” и обхваща имот № 000154. Площта на имота по скица е 23.309 дka. Начинът на трайно ползване на земяята: „сметище”. Депото в землището на с.Чуковезер се намира в изчерпана кариера за добив на трошен камък. На депото са депонирани битови, строителни и неопасни производствени отпадъци. Строителните отпадъци са предимно от ремонтни дейности. Тяхното третиране се извършва на депото за битови отпадъци. На депото са депонирани и отпадъци от селскостопанската дейност, както и органични отпадъци от домакинствата. Общинското депо е обслужвало населените места от общината, които са с централизирано сметоизвозване - гр.Драгоман, с.Габер, с.Калотина и с.Беренде извор (по данни от «Програма за управление на дейностите по битови отпадъци 2008 – 2013»)

Към настоящия момент:

Приключила техническа рекултивация и проекта е на ниво биологична рекултивация. Към техническата рекултивация на депото за неопасни отпадъци на Община Драгоман са отнесени дейности, които са в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2004, чл.20, Приложение 2, раздел 4, а именно:

  • изгребване на депонирани отпадъци, извън основното тяло на сметището и тяхното предепониране в границите на отредената за депото площ;
  • преоткосиране за осигуряване на устойчивост на насипното тяло (депото) и предотвратяване разпиляването на отпадъците.
  • изграждане на система за газов дренаж;
  • изграждане на запечатващ слой;
  • полагане на земни маси за рекултивиращ слой
  • насипване на хумусна почва

Горният изолиращ екран е проектиран съобразно предвидения обем на отпадъците и позволява естественото вписване на депото в съществуващия ландшафт. Определените проектни наклони на билната част и откосите недопускат заблатяване и прояви на ерозионни процеси.

Биологичната рекултивация на обект “Проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000154 в землището на с.Чуковезер, общ.Драгоман, обл.София” се извършва в изпълнение на изискванията на Наредба № 26/1996 г. за оформяне на подходящ ландшафт и вписване на депото в съществуващия такъв (чл.1, ал.3).

Предвидените в проекта мероприятия за биологична рекултивация включват:

• Подобряване условията на месторастене чрез почвоподготовка и минерално торене;

• Затревяване повърхността на депото с подходящи за условията тревни смески;

                       • Залесяване. Изграждане на защитен пояс от горскодървесна

растителност

• Отгледни мероприятия в продължение на три години.

С рекултивацията на общинското депо за битови отпадъци в землището на с. Чуковезер, то ще бъде със начин на трайно ползване “пасище”.

 

 

 

 

 

 
Назад