Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 47 посетителя в сайта

Времето

Уведомление
Понеделник, 15 Юни 2015 15:49

ОТМЕНЕН ПРИЕМ - с решение на Управляващия орган на ОПРЧР

 

 

 

 

KATQ

Прием на документи по ВТОРИ ЕТАП на проект „Нови възможности за грижа"

Община Драгоман започва прием на документи по ВТОРИ ЕТАП на Проект „Нови възможности за грижа" за потребители и лични асистенти. Проектът е по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Нови алтернативи" по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. Реализира се с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

Документи от кандидат-потребителите на услугата „личен асистент" и от лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа" ще се приемат в сградата на община Драгоман от 8.00 до 17.00 часа в периода от 22.06.15г. – 10.07.15 г. включително.

В периода от 22.06.15г. – 25.06.15г. документи ще се приемат в стая 15, ет.3 – Катя Славейкова;

В периода от 26.06.15г. – 10.07.15г. документи ще се приемат в стая 3, ет.2 – Сашка Стойчева;

Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите. Потребители на услугата са хора с увреждания, над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидатите за лични асистенти трябва да са безработни лица, наети или самонаети лица, които могат да извършват допълнителен почасов труд и др.

За потребители целеви групи са:

• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Семейства на деца, с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление и приложение към него
• документ за самоличност (копие); 
• за дете - удостоверение за раждане (копие)
• документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (копие)
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), протокол на ЛКК, актуална епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване(копие)
• удостоверение за настойничество/ попечителство (копие)
• заповед/съдебно решени за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от ЗЗД (копие) 
• пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата - когато не се подава лично(нот. заверено).

За Лични асистенти могат да кандидатстват:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.


Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление - по образец, 
• Документ за самоличност (копие)
• Автобиография
• Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „Личен асистенти" квалификация
• Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/
• Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/
• Служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/
• Пенсионно разпореждане /само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/
• Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по ОП РЧР 2007-2013г.

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най-нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент" ще се извършват в дома им от служители на дирекция „Социално подпомагане", обслужваща територията на съответната община.

По проекта ще бъдат назначени лични асистенти, които не са придобили право на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, съобразявайки се с предпочитанията на потребителите на услугата. Един личен асистент обслужва 1 (един) или повече потребители на услугата. Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.

 

 

 
Назад