Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 129 посетителя в сайта

Времето

Кметове на кметства

Габер - Тодор Богомилов Тодоров

 Гл.спец.''Финанси'' с.Габер - Славка Димитрова

С. Големо Малово - Георги Борисов

С.ЦацаровциТаня Найденова

С.КалотинаРайничка Василова


 

 

Глава III

Раздел II
 
Кмет на кметство

 

Чл. 13. (1) В община Драгоман се намира кметство с. Габер. 
Чл. 14. (1) Кметът на кметство ГАБЕР:
1.
изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
2. организира провеждането на благоустройствени, камунални и други мероприятия;
3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
4. назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност , в съответствие с утвърдената структура;
5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
8. осигурява опазването на обществения ред; има правомощия по чл. 68, 70, 73, 74, 76, 78 и 80 от Закона за Министерство на вътрешните работи (ЗМВР), на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
11. прави публичен отчет пред населението на всеки 6 месеца;

12. свиква общо събрание на населението в кметството;
(3) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
(4) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 
Назад