Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 99 посетителя в сайта

Времето

Проект: „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“
Петък, 17 Октомври 2014 11:54

IMG 0344 На 16.10.2014г. от 11:00часа в Заседателната зала на община Драгоман във връзка с изпълнението на дейности по информация и публичност по Договор № 23/321/01273 от 27.11.2012 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. (ПРСР),

подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), сключен между Държавен Фонд Земеделие и община Драгоман, се проведе откриваща пресконференция на Проект: „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“.

Гл.сп.“Спортни дейност“ на община Драгоман Мартин Зафиров представи проекта пред аудиторията. Разяснени бяха в детайли одобрените дейности, източника на финансиране, цели, очакваните резултати, ползите от реализирането на проекта и как кандидатстван навреме настоящият проект е добър пример за дългосрочно планиране в стратегията на Община Драгоман.
Проект „Интегриран проект за развитие на услуги за спорт и отдих на територията на община Драгоман“ има амбицията да популяризира масовия спорт и активното гражданство на младите хора и особено на тяхното европейско участие, да популяризира толерантност между младежите с оглед насърчаването на социална им интеграция и да даде равен достъп на всички жители на община Драгоман до услуги за свободното време.

 

 
Назад