Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 128 посетителя в сайта

Времето

Дирекция "Обща администрация"
Глава IV
Раздел III
Дирекция "Обща администрация"


Чл. 26. (1). ДИРЕКЦИЯ “ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ “ включвa:

 

Директор на дирекция

Незаета
Главен счетоводител Анна Накова
Ст. счетоводител Анастасия Атанасова
Мл. експерт счетоводство Евгения Йосифова
Счетоводител Цветанка Алексиева
Ст. експерт (ТРЗ, Управление на човешки ресурси и БЗР) Христина Костадинова
Гл. спец. ”ЧР, ПВЗ и архив” Цветанка Соколова

Гл. спец. "Деловодно обслужване"

Теменужка Младенова
Гл. спец. "Канцелария на ОбС" Вероника Никифорова
Гл. спец. "Протокол, адм. обслужване и пиар" Ивета Михайлова
Гл. спец. "Снабдяване и автопарк" Любомир Ставрев 
Гл. спец. "Транспортно осигуряване" Незаета
 

(2) Тази ДИРЕКЦИЯ осъществява:
1. Финансово-счетоводни дейности , като
:
а/ съставянето на бюджета на общината и осъществяване контрол върху разходването му;
б/ своевременно и надлежно оформяне на всички документи по сметките на общинска администрация;
в/ осигурява цялостното финансово-счетоводно обслужване на общинската администрация в съответствие със Закона за счетоводството, НСС и други нормативни актове;
г/ завеждането, съхраняването и отчитането на материалните активи на общинската администрация;
д/ изготвянето и актуализирането на проектите за длъжностно и поименно щатно разписание на общинската администрация и отчетите за труда на служителите на общинската администрация,съгласно действащото законодателство.
2. Стопански дейности, като:
а/ снабдяването на администрацията с материали и консумативи;
б/ ремонта и поддръжката на материалната база на общинска администрация ;
в/ транспортното обслужване на общинската администрация;
3. Правно-нормативно обслужване.
4. Административно-технически дейности , като:
а/ осигуряване и обслужване работата на кмета и неговите заместници;
б/ организирането на нормалното провеждане на заседания и делови срещи , прием на граждани, подготвя и размножава материали за тях;
в/ организирането на обработката на документи и осъществява деловодна дейност ;
г/ обработването и съхраняването на деловодния архив на общинската администрация;
д/ изготвянето на документите по служебните и трудовите правоотношения, както и документите, свързани с пенсионирането на общинската администрация;
е/ организирането, съхранението и воденето на документите , свързани с назначаването и освобождаването на служителите;
Чл.27. (1). ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА:
Директор на Дирекция “Обща администрация”

1. Ръководи дейността на служителите в дирекция “Обща администрация”.
2. Организира дейността на служителите в дирекция “Обща администрация”, като осигурява материално-техническите условия за работа.
3. Планира дейността на служителите и разпределението на функциите и задачите в дирекция “Обща администрация”.
4. Отчита дейността на дирекцията пред съответните органи.
5. Носи отговорност за дейността и изпълнението на функциите и задачите на дирекцията пред съответния орган.
6. Изготвя предложения и проекти за договори и анекси към тях.
7. Участва в разработването на правни становища, свързани с дейността на общината.
8. Оказва правна помощ и консултира нормативните актове със служителите на общинска администрация.
9. Изготвя проекти за заповеди, касаещи дейността на дирекцията.
10. Осъществява цялостна правна защита и процесуално представителство на общината по възложените дела.
11. Изготвя проекти за вътрешни наредби, правилници и писма на ръководството на общината.
12. Изготвя писмени правни становища и устни консултации.
13. Изготвя справки и анализи, свързани с дейността му, пред министерства,, ведомства и общински съвет.
14. Изпълнява и други задачи, възложени със заповед на кмета.
15 . Ръководи дейността на служителите в счетоводството.

16. Контролира достоверното и своевременно отразяване на приходите и разходите на общината.

17. Изпълнява и други задачи, възложени със заповед на кмета.

 
Назад