Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 146 посетителя в сайта

Времето

Заповеди за търгове
Сряда, 21 Май 2014 16:07

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, находящ се в с. Габер, община Драгоман, област Софийска, представляващ УПИ ХІІІ - 26 „Мелница” от кв.3 по плана на с. Габер с площ от 2877 (две хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв.м. заедно с построената в имота едноетажна масивна сграда със застроена площ 170 /сто и седемдесет/ кв.м.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 142026 в землището на с. Големо Малово с ЕКАТТЕ 15518, община Драгоман, с площ от 2 914 дка., местност "Габер" с начин на трайно ползване: гора в зем. земи, десета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:
- Недвижим имот, представляващ поземлен имот № 140004 в землището на с. Големо Малово с ЕКАТТЕ 15518, община Драгоман, с площ от 6. 372 дка., местност "Пуклина" с начин на трайно ползване: ливада, девета категория.

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Чуковезер

Заповед за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на свободен общински терен, а именно:
- Строително петно №1 съгласно Схемата за разполагане на временни преместваеми съоръжения в гр. Драгоман – Гаров площад за поставяне на павилион с търговска цел с площ от 13 кв.м. без продажбата на алкохол, тютюн и тютюневи изделия