Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер
Кметски наместници

 

 


 

НАСЕЛЕНО МЯСТО Име, презиме, фамилия
1.

с. Чуковезер
с. Табан
с. Камбелевци

Малин Кирилов Герасимов
2.
с. Несла
с. Долна Невля
с. Вишан
с. Долно ново село
Николай Николов
3.
с. Раяновци
 
Гергана Седефчова Георгиева
4. с. Мало Малово Теменужка Златкова Борисова
5. с. Цръклевци Румяна Гаврилова Лазарова
6.

с. Драгоил 

Ангелина Будинова
7.
с. Ялботина
с. Начево
с. Цеканец
 Анелия Лепоева
8. с. Прекръсте Румен Симеонов Петров
9.
с. Круша
с. Горно Село
с. Грълска падина
с.Дреатин
Петър Горчов Петров
10
с.Чорул
с. Владисловци
Маргарита Христова
11
с.Ново бърдо
с.Липинци
с.Чепърлянци
с.Беренде Извор
с. Беренде
Валентина Тошева
12
с. Василовци
Емил Петков

 

Глава III
 
Раздел III
 
Кметски наместници
Чл. 15. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината назначава кметски наместници
Чл. 16. (1) Кметът назначава кметски наместници в следните населени места:Калотина, Чуковезер, Драгоил, Прекръсте, Раяновци, Мало Малово, Василовци, Цръклевци, Владиславци, Цацаровци, Круша, Горно Село, Вишан, Големо Малово, Несла, Табан, Чорул, Ялботина.
(2) Населените места, в които не се назначава кметски наместник, се обслужват административно, както следва:
1. Населено място Летница - от кметски наместник в Прекръсте;
2. Населено място Долна Невля - от кметски наместник в Несла;
3. Населено място Долно Ново село - от кметски наместник във Вишан;
4. Населено място Неделище - от кметски наместник в Круша;
5. Населено място Грълска падина - от кметски наместник в Круша;
6. Населено място Дреатин - от кметски наместник в Круша;
7. Населено място Камбелевци - от кметски наместник в Табан;
8. Населено място Начево - от кметски наместник в Ялботина;
9. Населено място Чеканец - от кметски наместник в Ялботина.
Чл. 17. Кметските наместници имат следните пълномощия:
1. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия.
2. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти.
3. Водят регистрите на населението и гражданското състояние и изпращат актуализирани съобщения до ЕСГРАОН при общината.
4. Осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица.
5. Осигуряват спазването на обществения ред; имат правомощия по чл. 68,70,73,74,76,78 и 80 от Закона за МВР на съответната територия до пристигане на полицейски орган.
6. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
Чл. 18. Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината два пъти годишно – месец юни и месец ноември за съответната календарна година.
Чл. 19. Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.
Чл. 20. Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

 
Назад