Навигация

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 125 посетителя в сайта

Времето

ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА Секретар

Марина Георгиева Асенова

cat sekretar marina


 

Родена на: 23.08.1971г. в гр.Сливница

Образование:

Средното си образование завършва в ГПЧЕ „Петър Богдан“ – гр.Монтана

Бакалавър  е по икономика ,магистър по Стопанско управление от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Велико Търново.

Работила като:

1990г. - декември 2000г. работи в  различни фирми в частния сектор в сферата на търговията и туризма.

2000г.- 2003г. в Мина „Бели брег“

2003г. - 2007г. в „Петрол“ АД

2007г. - 2009г. Гл.специалист „ТРЗ и бюджет“ в община Драгоман

юни 2009г. - октомври 2015г. Директор на дирекция „Обща администрация“  в община Драгоман

от 16.11.2015г. Секретар на община Драгоман

Семейно положение:Омъжена със син и дъщеря

Приемен ден: Всеки ден 

Глава IV
Раздел II

 
Секретар на община

Чл. 24. (1) Секретарят на общината се назначава безсрочно от кмета на общината. 
(2)Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование. 
(3)Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия или нейна структура, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде управител или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации. 
Чл. 25. (1) Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точно спазване на нормативните актове. 
(2) Секретарят на общината: 
1. Организира дейността на общинската администрация; 
2. Отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно-техническото обзавеждане на службите ; 
3. Организира деловодството, документооборота в общината и общинския архив; 
4. Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно обслужване; 
5. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината; 
6. Следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината; 
7. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите; 
8. Подготвя и организира местните референдуми; 
9. Подготвя за утвърждаване от кмета на общината Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица; 
10. Организира атестирането на служителите в общинската администрация; 
11. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация; 
12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането но Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение; 
13. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията; 
14. Образование; 
15. Изпълнява други дейности, определени в нормативни актове.

 
Назад