Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 44 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
Работна среща на Регионално управление на образованието София-регион
Понеделник, 15 Януари 2018 11:35
      На 12.01.2018г. се проведе работна среща на Регионално управление на образованието София-регион с директорите на училища от София област, експерти от РУО София-регион, кметове и служители от западните общини, както и бизнеса от община Костинброд. Срещата бе във връзка с организирането на държавния план-прием в училищата от Софийска област и бе представена презентация „БАЛАНСИРАН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 г. – В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА „. На срещата присъстваха като представители от община Драгоман заместник кмета г-жа Емилия Милушева и директора на СУ „Христо Ботев“ г-н Стоян Стоянов. Бяха обсъдени приоритетите на училищата и професионалните гимназии.
    На работната среща се дискутира и осигуряването на качествено професионално образование и обучение и съответствието му с потребностите на пазара на труда.
       Бяха разгледани важни теми, като:
•Подготовка и приемане изменения на законовата и подзаконовата нормативна уредба за професионално образование и обучение.
•Ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците.
•Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с професионална квалификация.
•Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда.
•Въвеждане надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от професионалното образование и обучение и изискванията на бизнеса.
•Повишаване квалификацията на учителите по професионална подготовка в реална работна среда съвместно с бизнеса.
•Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса.
•Осигуряване съвременно оборудване в учебни лаборатории и работилници за усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на труда.

2
продължава>
 
Годишно отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Драгоман
Понеделник, 15 Януари 2018 11:26
На 12.01.2018 година се проведено Годишното отчетно заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните община в Драгоман при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН Драгоман за 2017 г.
2. Приемане програма за работа на МКБППМН Драгоман за 2018 г.
3. Утвърждаване броя и състава на обществените възпитатели и техните възнаграждения за 2018 г.
4. Други.
Официални гости на заседанието бяха г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман,  г-жа Емилия Милушева – зам.-кмет на община Драгоман и г-жа Марина Асенова – секретар на община Драгоман.
Заседанието протече в законоустановения ред, с пълен брой членове и кворум за провеждане на годишния отчет. Заседанието бе открито отот г-жа Лидия  Банкова-Найденова – председател на МКБППМН и заместник-кмет на община Драгоман, протоколът се водеше от Анна Крумова – секретар на комисията, дневният ред бе гласуван единодушно, след което материалите бяха предложени за обсъждане, допълнение и одобрение. Годишният отчет даде повод за редица изказвания, коментари и равносметка за извършената работа през 2017 г. и положи успешна основа за актуални предложения в Програмата на МКБППМН за 2018 г. Изказвания направиха г-жа Атина Младенова, г-жа Ива Лилова, г-н Стоян Стоянов и други членове на МКБППМН, а в заключение и като обобщение на всичко извършено и предстоящо за реализиране с вълнуващо слово се включи кмета на общината г-н Андрей Иванов. 

IMG 4823

продължава>
 
Свободни Работни Места
Понеделник, 15 Януари 2018 10:51

Обява медицинска сестра- Детска ясла

 
Добри новини за проект „Независим живот за гражданите на Драгоман“
Петък, 12 Януари 2018 16:56
      Днес, 12.01.2018 г., в заседателната зала на община Драгоман се проведе работна екипна среща с новоназначените от 01.01.2018 г. доставчици на социалната услуга – Социален асистент/ Домашен помощник, в продължение на дейностите от приключилия преди 6 месеца проект „Независим живот за гражданите на Драгоман“ чрез изпълнение на ПМС 332/ 22.12.2017г.. Срещата организира екипа на Звено за предоставяне на социални услуги, която традиционно бе уважена от г-н Андрей Иванов – кмет на община Драгоман и г-жа Лидия Банкова – зам. кмет на община Драгоман.
     Г-жа Банкова приветства всички с добре дошли и побърза да съобщи повода на инициираната среща, а именно -  продължението на така необходимия проект чрез  Постановление № 332 на Министерски съвет от 22 декември 2017 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България. Средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ на лицата, на които е извършена социална оценка по правилата на Операция „Независим живот“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., и след приключване на финансирането по програмата, се предоставят на общините чрез Агенция за социално подпомагане. Средствата са в рамките на предвидените разходи по бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ към „Политика в областта на хората с увреждания“ по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г. и се предоставят на общините след подписване на двустранно споразумение между Агенцията за социално подпомагане и общината при запазване на досегашното финансиране по Операция „Независим живот“ за посочените социални услуги. В рамките на осигуреното финансиране общините могат да включват нови потребители по разработени критерии, утвърдени от кмета на общината, и след извършване на индивидуална оценка на потребностите, но все още не е ясно ще има ли право общината и на допълнителен прием за назначение на асистенти и помощници, които да обслужват тези нови потребители. Вероятно това ще бъде изяснено през месец февруари и ще бъде обявено на сайта на общината.
  Оценявайки необходимостта от продължение на дейностите от проекта и неговото влияние върху живота на потребителите и техните социални асистенти/ домашни помощници, г-н Иванов им пожела най-вече здраве, търпение, без проблемна и спокойна работна година.

IMG 4790

 

продължава>
 
Съобщение
Петък, 12 Януари 2018 16:32

MinFin

                    До 31 януари лицата – платци на доходи, които са удържали
                 авансов данък през четвъртото тримесечие на 2017г. следва да
                     подадат данъчна декларация и да внесат удържания данък

За информация:  Петър Захариев
                  Тел :     029334042

  Предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, които са изплатили доходи на физически лица през четвъртото тримесечие на 2017 г. и са удържали авансов данък със съгласието на получателите на доходите следва да декларират и внесат в бюджета удържаният данък в срок до 31 януари 2018г.
  За целта лицата следва да подадат декларация по образец – по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО. Образеца на декларацията може да се намери на сайта на НАП – www.nap.bg
 Това се отнася основно за лицата – платци на доходи от наем и от граждански договори през четвъртото тримесечие на 2017г.  
  Предприятията задължително подават декларацията по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО за четвъртото тримесечие на 2017г. само по електронен път.  
 
<< Начало < Предишна 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Следваща > Край >>