Навигация

Профил на купувача от 13.03.2017г.

Избори

Банер

!

Банер

Е - правителство

Банер

СОУ "Христо Ботев"

Банер

ОИЦ

Банер

Търсене

Easy Pay

Банер

Посетители

В момента има 91 посетителя в сайта

Времето

Община Драгоман
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № НАРЕДБА № 8 „ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА ДРАГОМАН
Петък, 03 Януари 2014 15:30

§1. Чл.100 (1). се променя както следва:

„Земи от общинският поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата могат да се отдават под наем или аренда и да се продават на български физически и юридически лица, както и на чуждестранни физически и юридически лица, съгласно условията на чл.3 от ЗСПЗЗ.”

§2. В чл.100, ал.2 след наем се добавя „или аренда”

§3. Създава се нова ал.3 към чл. 100, със следния текст:

(3)./Нова ал./ Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под аренда за дългосрочно инвестиране без търг или конкурс, на цени не по-ниски от началните тръжни цени определени по Тарифата по чл.26 от Наредбата, за срок до 25 години, след решение на Общинския съвет:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ;

4. в други случаи, определени в закон.

Арендодателят /Общината/ по договор за аренда, сключен при условията на тази алинея, може да развали договора за аренда по реда на чл.28, ал. 3 от Закона за арендата в земеделието.

§4. Досегашната ал.3 на чл.100 става ал.4

§5. Досегашната ал.4 на чл.100 става ал.5

§6. Чл.102 (1). се изменя както следва:

„Договорите за наем или аренда се сключват от кмета на общината.”

 §7. Чл.102, (2). се изменя както следва:

„Определеният наем или аренда се заплаща в 14-дневен срок от сключване на договора от наемателя или арендатора в касата на общината или по банков път.

§8. §6 от Наредбата се изменя както следва:

„Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №182 от Протокол №16/28.10.2009 г., Решение №47 от Протокол №4/22.03.2010 г., Решение №114 от Протокол №4/27.04.2012 г. и Решение №…… от Протокол №…… на Общински съвет – Драгоман.”

 
Проект за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Драгоман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Петък, 03 Януари 2014 12:10

§1.  В Чл.13, ал.3 след кмета на общината се добавя следния текст: „за 8 часово ненормирано работно време.”

§2. Чл.14, ал.2 се изменя както следва: „Заместник-председателят на ОбС във връзка с работата по ал.1 получава месечно възнаграждение в размер на 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”

§3. Чл.17, т.7 се изменя както следва: „Да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. 

§4. Чл.18, ал.1 се изменя както следва: „Възнаграждението на общинските съветници по чл.17, т.7 се определя, както следва:

            - за участие в заседание на ОбС – възнаграждание в размер на 180 лв / сто и осемдесет лв. /;

             - за участие в заседание на постоянни комисии – възнаграждение в размер на 100 лв / сто лв /.

             - общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 70% от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”

§5. Създава се нов параграф 4 със следния текст: „Правилника е изменен с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Драгоман, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и е приет с Решение №….. от Протокол № … на ОбС Драгоман. Промените влизат в сила от 01.01.2014г.

 
ЧЕСТИТА НОВА 2014 ГОДИНА !
Четвъртък, 02 Януари 2014 13:10

77.78.148.12 01 20140102120023227 Когато  коледното настроение, изпълненено  с  надежда, доброта и топлота  още грее в сърцата, а стрелките на часовника отброяват последните минути на отминаващата година, за трети пореден път на централния площад в гр. Драгоман стотици хора се събраха заедно да посрещнат Новата 2014 година. 

продължава>
 
Съобщение
Понеделник, 30 Декември 2013 13:23

На 14 януари 2014 година (вторник) от 10:30 часа в заседателната зала на Община Драгоман ще се проведе публично обсъждане на Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество на община Драгоман за 2014 година

 
Стефановден – официален празник на община Драгоман
Събота, 28 Декември 2013 16:36

 

IMG 7422

 

            За втора поредна година на 27 декември община Драгоман отбеляза своя официален празник, обявен с решение № 302 от Протокол №13/19.12.2012 на ОбС – Драгоман. 

 

продължава>
 
<< Начало < Предишна 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Следваща > Край >>